S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA PARTISIPA IHA KOMEMORASAUN ANIVERSÁRIU TINAN IDA HOSI ACOVEM

by Media Team Posted on

Manufahi, 20 Fevereiru 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, ne’ebé maka hetan akompañamentu hosi nia espoza, Primeira Dama, Dra. Isabel Ferreira, partisipa iha komemorasaun primeiru aniversáriu ba Asosiasaun Kombatentes no Veteranus munisípiu Manufahi, ACOVEM, ne’ebé hala’o iha postu administrativu Same iha sábadu semana kotuk.

Nia deklara iha diskursu katak, nia kontente loos partisipa iha asosiasaun kombatente no veteran munisípiu Manufahi nia serimónia ohin, tanba Manufahi maka munisípiu ida ne’ebé toma inisiativa hodi organiza an uluk.

Xefe Estadu deklara liután iha nia diskursu:

“Ezemplu ida-ne’e halai ba munisípiu sira seluk atu motiva, inspira veteranus sira book an, para organiza an. Tanba ita-nia esperiénsia iha funu hatudu katak se ita la organiza, ita labele mobiliza; se ita la mobiliza, labele halo servisu; i la halo servisu, rezultadu laiha.

Tanba, S.E. Prezidente Repúblika konsidera organizasaun veteranu hanesan ACOVEM, sai pasu importante hodi kria kondisaun no fó dalan ba dezenvolvimentu nasaun nian”.

Tan ne’e Xefe Estadu kongratula ACOVEM no hato’o Estadu nia rekoñesimentu ba veteranus sira hotu:

“Ha’u agradese ba imi veteranu sira iha ne’e, ba buat hotu imi halo ba ita-nia nasaun. I ha’u dala barak repete no hatete beibeik liafuan ida-ne’e: lori imi ami moris, lori imi nasaun moris. Ne’e signifika saida? Katak istória rekoñese imi-nia valór, imi-nia kontribuisaun. I jerasaun ba jerasaun tau ida-ne’e hanesan ezemplu eroízmu, ezemplu nasionalizmu, ezemplu ida ke joven sira bele banati tuir.”

Xefe Estadu kontinua husu atu veteranus sira kolabora nafatin ho Estadu atu rezolve problema veteranus ne’ebé sei eziste, liuliu, atu fó sira-nia kontribuisaun ba dezenvolvimentu nasaun nian.

Iha okaziaun ne’e Prezidente ACOVEM, Francisco Liu (Aquileong), hatete:

“ACOVEM moris ho intensaun la’ós de’it atu halibur no organiza veteranus sira, maibé hanesan forma ida atu hametin no konsolida liután pas, estabilidade no dezenvolvimentu iha Timor-Leste nia laran.”

Prezidente ACOVEM mós agradese prezensa Xefe Estadu no Primeira Dama iha sira-nia fatin.

Hafoin partisipa tiha iha komemorasaun aniversáriu ACOVEM nian, Xefe Estadu ho ninia komitiva presta mós omenajen ba restu mortais antigu Vise Sekretáriu Jerál Fretilin Konsellu Manufahi 1974-1979, saudozu Luís Francisco Marçal, hamutuk ho família enlutada iha Same.