Monthly Archives: February 2015

Saida Mak Konstituisaun Dehan Kona-Ba Demisaun Governu.

Dili, 09 Fevereiru 2015 – Nota klarifikasaun bazeia ba Konstituisaun RDTL.

Tuir Konstituisaun nia art. 112 b) katak, aseitasaun ba pedidu rezignasaun Primeiru Ministru nian sei rezulta iha Governu nia demisaun

Prezidente Repúblika mesak de’it mak kaer kompeténsia atu simu pedidu rezignasaun Primeiru Ministru nian tuir art. 112 b) husi Konstituisaun.

Tuir Konstituisaun nia art. 91, nr. […]

February 10th, 2015|Komunikadu Imprensa, Nasional, Notisia|

S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, Aseita Pedidu  Demisaun Primeiru-Ministru nian

Dili, 09 Fevereiru 2015 – Hafoin tiha reuniaun Konsellu Estadu nian, S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak informa katak nia aseita pedidu demisaun Primeiru-Ministru nian, ne’ebé aprezenta iha loron 5, fulan-Fevereiru liubá. Demisaun Primeiru Ministru nian ne’e, iha hanesan konsekuensia ba demisaun Governu nian, tuir Konstituisaun.

S.E. Prezidente Repúblika agora sei fó inísiu ba prosesu […]

S.E. PREZIDENTE SIMU VIZITA KORTEZIA EMBAIXADÓR BOA VONTADE BA PROGRAMA PNUD

Dili, 5 Fevereiru 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak,  simu  vizita kortezia  Embaixadór Boa Vontade ba Programa  Nasoins Unidas nian ba Dezenvolvimentu (PNUD), Sua Alteza Reál Prínsipe Erdeiru Noruega nian, Sr. Haakon, iha kinta-feira ne’e iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato.

Iha enkontru kortezia refere, Xefe Estadu ho Embaixadór Boa Vontade, sira troka hanoin […]

S.E. Prezidente Repúblika horisehik simu karta rezignasaun husi S.E. Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão.

S.E. Prezidente Repúblika horisehik lokraik (05/02) simu karta rezignasaun husi S.E. Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão.

Ho nune’e, Xefe Estadu hahú ona prosesu konstitusionál konsulta sira-nian. Hodi ezerse ninia kompeténsia konstitusionál sira, Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak konvoka tiha ona Konsellu Estadu hodi halo sorumutu iha segunda-feira semana oin, loron 9 Fevereiru

Ikusmai, Sua Exelénsia […]

February 6th, 2015|Komunikadu Imprensa, Notisia|

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA PARTISIPA IHA ANIVERSÁRIU F-FDTL BA DALA XIV

Dili, 04 Fevereiru 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, partisipa iha serimónia aniversáriu transferénsia FALINTIL ba F-FDTL ba dala 14 iha Kuartél Jerál F-FDTL, Fatuhada, Dili, iha segunda-feira semana ne’e.

Iha diskursu Xefe Estadu hatete:

“Ita komemora loron Forsa Armadas ninian ne’ebé monu iha loron 2 fulan-Fevereiru tinatinan. Momentu sira hanesan ne’e para ita […]

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA HALA’O ENKONTRU HO BLOKU KOLIGASAUN NO PARTIDU OPOZISAUN

Dili, 04 Fevereiru 2015 – S.E. Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak simu partidu sira-ne’ebé halibur iha Bloku Koligasaun hanesan CNRT, PD no Frente Mudansa iha tersa-feira ne’e, no iha kuarta-feira ne’e kontinua enkontru ho partidu opozisaun Fretilin, hodi husu lideransa partidu hirak-ne’e nia hanoin kona-ba planu remodelasaun no rezignasaun Primeiru Ministru Kay Rala Xanana […]

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA HATO’O KONDOLÉNSIAS BA FAMÍLIA MATEBIAN DEPUTADU MATEUS DE JESUS

Dili, 4 Fevereiru 2015 – S.E. Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak kuarta-feira ne’e hato’o sentidu kondolénsias ba família matebian deputadu Mateus de Jesus (56) husi partidu CNRT, ne’ebé hakotu iis iha ospitál Singapura iha loron 30 fulan-Janeiru 2015 hafoin sofre moras iha tempu balun.

Nune’e, Xefe Estadu hato’o nia kondolénsia ba matebian nia família, […]

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA HALA’O ENKONTRU SEMANÁL HO PRIMEIRU MINISTRU

Dili, 2 Fevereiru 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hala’o enkontru semanál ho Primeiru Ministru, Xanana Gusmão, hodi diskute kona-ba planu remodelasaun V Governu Konstitusionál nian ne’ebé Primeiru Ministru planeia ona atu hala’o iha fulan-Fevereiru ida-ne’e antes tama ba loron 18, iha segunda-feira ne’e iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Dili.

Hafoin remata enkontru […]

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA, TAUR MATAN RUAK, KONTENTE SOBRE VIZITA NO DIÁLOGU KOMUNITÁRIU IHA MUNISÍPIU LAUTEM

Dili, 2 Fevereiru 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, rezumu nia vizita durante semana ida nia laran, husi 26 – 31 Janeiru hodi konfirma katak, Xefe Estadu sente kontente ho nia vizita traballu no diálogu komunitáriU ne’ebé hahú husi suku Fuiloro, Mupaitine, Cacavei, Leuro, Soru, Home, Bauro no Mehara, no termina iha […]