S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU HATOLIA VILLA NO COLIATE LEO TELO

by Media Team Posted on

Hatolia, Ermera, 29 Maiu 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hala’o diálogu komunitáriu ba loron haat nian ho komunidade suku Hatolia Villa iha parte dadeer no iha parte lokraik kontinua ho komunidade suku Coliate Leo Telo nian, postu administrativu Hatolia, munisípiu Ermera iha kinta-feira ne’e.

Iha diálogu komunitáriu iha suku rua refere, Xefe Estadu kontinua fó korajen ba komunidade sira atu labele lakon esperansa ba Estadu no governu, hodi aproveita husu komunidade sira-nia partisipasaun no kooperasaun ho Estadu no governu atu buka objetivu moris-di’ak. Hafoin ida-ne’e, husu mós ba komunidade sira atu tau matan ba sira-nia ekonomia família nian, investe ba oan sira atu bá eskola no kuidadu sira-nia família nia saúde.

Xefe Estadu mós subliña katak, oras ne’e daudaun, governu hala’o ona dezenvolvimentu, hala’o daudaun hela no sei hala’o liután.

Wainhira to’o iha sesaun husu no hatán, maioria komunidade suku Hatolia Villa no Coliate Leo Telo levanta ba Xefe Estadu asuntu prinsipál hirak hanesan, kafé folin ne’ebé ki’ik liu, estrada liga ba suku no aldeia la di’ak, sala eskola EBF la sufisiente no karteiras hirak-ne’ebé menus, ladauk iha asesu ba kanalizasaun bee moos, seidauk asesu ba liña EDTL no problema reál seluk hirak.

Hatán ba preokupasaun hirak ne’e, Xefe Estadu husu komunidade sira atu iha pasiénsia atu hein tanba sei lori tempu. Maibé, fó-hanoin mós katak, sei to’o iha komunidade sira, tanba objetivu Ukun-Rasik An maka atu fó moris-di’ak ba sidadaun sira. No, ida-ne’e maka obrigasaun Estadu no governu nian.
Xefe Estadu mós fó oportunidade ba Xefe Departamentu munisípiu Ermera nian sira-ne’ebé akompaña atu esplika ba komunidade kona-ba kestaun hirak-ne’ebé komunidade sira hato’o.
Iha suku Hatolia Villa, Xefe Estadu fó parabens ba komunidade no autoridade suku. Razaun maka katak, tanba bele halo serbisu hamutuk hodi harii ponte ho orsamentu 40 mil hosi programa PNDS iha fulan tolu nia laran de’it duké kompara ho kompañia maka halo mas gasta to’o 500 mil ba leten.

“Ha’u gaba Ita-Boot sira tanba ponte boot ho naruk metru 12 no luan metru 6 ne’e, imi halo de’it ho 40 mil. Ha’u la hatene ne’e kompañia maka kaer karik bele gasta to’o 500 mil. Ne’e ezemplu di’ak kona-ba serbisu hamutuk ne’ebé ha’u fó parabéns ba Ita-Boot sira”, dehan Xefe Estadu hodi refere tebes ba partisipasaun komunidade nian iha projetu komunitáriu.

Enkuantu iha suku Coliate Leo Telo, Xefe Estadu mós louva no admira tebes ho suku ne’e. Tanba, maski estrada ba suku refere ladi’ak maibé iha estrada sorisorin komunidade sira harii uma permanente.

 

Xefe Estadu sente kontente tanba iha ona mudansa uitoan iha suku laran wainhira kompara ho tinan haat ka lima ba kotuk.