Monthly Archives: July 2015

S.E PREZIDENTE REPÚBLIKA, TMR, HALA’O DIÁLOGU HO KOMUNIDADE SUKU CAI-CUA NO VEMASSE VILLA

Vemasse, 29 Jullu 2015 – S.E Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha tersa-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron dahituk nian ho komunidade iha suku Cai-Cua iha parte dadeer, no kontinua ho komunidade sira iha suku Vemasse Villa iha parte loraik, postu administrativu Vemasse, munisípiu Baucau.
Hanesan nia vizita ba fatifatin, iha suku Cai-Cua no […]

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA, TMR, HALA’O DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU DAUDERE NO ILILAI -EUKISI

Lautem, 28 Jullu 2015 – S.E Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, segunda-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron neen ho komunidade iha suku Daudere iha parte dadeer, no iha parte loraik kontinua ho komunidade sira iha suku Ililai no Eukisi iha Posu Antigu Laivai, postu administrativu Lautem, munisípiu Lautem.
 Iha suku Dadudere, Xefe Estadu fó […]

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA, TMR, HALA’O DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU COM

Lautem, 26 Jullu 2015 – S.E. Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak, ne’ebé maka akompañadu hosi Primeira Dama, Isabel Ferreira, hala’o diálogu komunitáriu ba loron dalimak iha suku Com, postu administrativu Lautem, munisípiu Lautem, iha domingu, fim-de-semana ne’e.
Iha diálogu suku Com, aleinde Xefe Estadu fahe vizaun no hanoin kona-ba progresu no dezafius Timor-Leste nian hafoin […]

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA TMR IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU BADURO NO MAINA II

Lautem, 25 Jullu 2015 – S.E Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hala’o diálogu komunitáriu ba loron toluk nian ho komunidade iha suku Baduro iha parte dadeer, no kontinua ho komunidade sira iha suku Maina II iha parte loraik, iha postu administrativu Lautem, munisípiu Lautem, iha sesta-feira ne’e semana kotuk.

Iha diálogu komunitáriu iha suku rua […]

S.E PREZIDENTE REPÚBLIKA TMR IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU RASA NO MAINA I

Lautem, 23 Jullu 2015 – S.E Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, kontinua filafali série diálogu komunitáriu hosi suku ba suku ne’ebé planeadu ona, no hala’o loron uluk nian iha komunidade sira iha suku Rasa iha parte dadeer, no iha parte lokraik kontinua ho komunidade iha suku Maina I, postu administrativu Lospalos, munisípiu Lautem, iha […]

S.E PREZIDENTE REPÚBLIKA TMR IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU PAIRARA NO PARLAMENTU

Lautem, 24 Jullu 2015 – S.E Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, kinta-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron daruak nian ho komunidade iha suku Pairara iha parte dadeer, no kontinua ho komunidade sira iha suku Parlamentu iha parte loraik, iha postu administrativu Lautem, munisípiu Lautem.
Iha suku Pairara, Xefe Estadu sente orgullu ho númeru juventude […]

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA TMR INAUGURA MONUMENTU TRAJÉDIA TCHAIVATXA 1985

Lospalos-Lautem, 21 Jullu 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, ne’ebé akompañadu hosi Primeira Dama, Isabel Ferreira, hamutuk ho eis-Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão hala’o inaugurasaun ba monumentu trajédia Tchaivatxa 1985, iha tersa-feira iha aldeia Tchaivatxa, suku Soru, postu administrativu Lospalos, munisípiu Lautem.
Trajédia Tchaivatxa akontese iha loron 21 fulan-Jullu tinan 1985 wainhira […]

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA, TAUR MATAN RUAK, VIZITA KUARTÉL PNTL LAUTEM

Lautem, 22 Jullu 2015 – S.E Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, halo vizita traballu ida ba Kuartél-Jenerál PNTL hodi haree besik serbisu membru PNTL sira-nian no rona kona-ba planu serbisu no dezafiu sira-ne’ebé PNTL munisípiu hasoru, iha munisípiu Lautem, iha segunda-feira lokraik, iha Lospalos Villa.
Iha enkontru ne’ebé Komandante PNTL munisípiu Lautem, Superintendente Marcos Sequeira […]

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA TMR VIZITA SENTRU VIVEIRUS AI-OAN MAUBARA

Dili, 15 Jullu 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hala’o vizita ba sentru viveirus ai-oan iha Maubara, munisípiu Likisá, iha tersa-feira ne’e hodi haree rasik viveirus ai-oan hamutuk rihun 50 iha sentru ne’ebé maka hetan apoiu hosi eis-Prezidente Indonézia, Susilo Bambang Yudhyono.
Iha nia lia-menon, Xefe Estadu hatete projetu viveirus ai-oan hanesan […]

S.E. PR TAUR MATAN RUAK ENKORAJA KOMUNIDADE ATU FÓ INFORMASAUN LOLOOS BA EKIPA SENSUS

Dili, 20 Jullu 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, husu no fó korajen ba sidadaun sira atu labele subar informasaun. Maibé, husu atu oinsá fó informasaun ne’ebé loos sobre vida moris kada uma-kain ba ekipa SENSU Nasionál Populasaun no Uma-Kain Timor-Leste. Tanba, informasaun ne’ebé fornese ne’e maka sei sai hanesan sasukat ba atu Estadu ou […]