INTERVENSAUN HOSI S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA SESAUN ABERTURA BA FÓRUM SOSIEDADE SIVIL HOSI KOMUNIDADE RAI SIRA-NE’EBÉ KO’ALIA LIAN PORTUGÉS NIAN BA DARUAK

by Media Team Posted on

 Dili, loron 13 fulan-Jullu tinan 2015

Exelénsia sira. Ilustre partisipante no konvidadu sira.

 Sidadaun sira-nia partisipasaun ne’e sai esensiál ba iha reforsu no dezenvolvimentu ba sosiedade demokrátika sira iha aspetu hotu-hotu—kulturál, sosiál, ekonómiku—iha dimensaun sira hotu-hotu ba ita-nia moris koletiva.

Tanba ne’e, ha’u iha laran ksolok boot katak ami-nia kapitál hetan oportunidade hodi halibur, no kontribui no dinamiza Forum Sosiedade Sivil CPLP nian ba Daruak no, ha’u rasik iha oportunidade atu ko’alia no hato’o benvindu ba imi pesoalmente.

Tinan ne’e Timor-Leste komemora Aniversáriu Restaurasaun Independénsia ba dala 13. Iha tinan 13 nia laran ne’e ami-nia sidadaun no organizasaun sosiedade sivil sira fó tiha ona ezemplu sira-ne’ebé notável kona-ba maturidade demokrátika, diálogu no partisipasaun.

Ami-nia sosiedade hatudu tiha ona kapasidade atu debate no iha formasaun ba konsensu kona-ba prioridade nasionál sira dezenvolvimentu nian.

Realidade ida-ne’e, ne’ebé la hetan bebeik iha rai bara-barak sira iha tinan sira dahuluk independénsia nian, fó tiha ona kontributu inestimável ba família sira-nia konfiansa no mós ajente sira ekonómika nian no ba iha kooperasaun ne’ebé produtivu tebes ho parseiru dezenvolvimentu sira.

Susesu prosesu dame no rekonsiliasaun—iha ami-nia sosiedade nia leet no ho rai viziñu sira—permiti ami atu konsentra esforsu sira iha prioridade sira dezenvolvimentu nian no iha konstrusaun nasionál.

Timor-Leste hala’o tiha ona investimentu sira ne’ebé boot:

–         iha konsolidasaun ba instituisaun sira, hanesan enerjia, rede luron sira no infrastrutura komunikasaun nian sira seluk;

–         iha Edukasaun;

–         iha Saúde Públiku;

–         no, iha tinan hirak sira foin lalais ne’e, iha desentralizasaun Administrasaun no iha investimentu iha dezenvolvimentu lokál.

Integrasaun internasionál nasaun nian iha tiha ona progresu ho forma armonioza.

Desizaun hosi nasaun maun-alin sira hodi konfia prezidénsia CPLP nian pro tempore ba Timor-Leste, foin ba dala uluk, fó haksolok boot ba ami no konsitui oportunidade ida atu serbí Komunidade ne’e ne’ebé apoia ami la ho rezerva durante ami-nia povu nia luta ba liberdade no dignidade.

Simbolizmu tinan 2015 nian ida-ne’e sai furak no emosionante ba ami: Iha tinan 2015

–         Ami komemora tinan 500 ba kontaktu ba dahuluk entre timoroan an ho portugés sira, ne’ebé kontribui atu altera istória profundamente no dalan ba ami-nia povu.

–         Ami mós komemora Aniversáriu Falintil nian ba dala 40, nu’udar organizasaun ami-nia povu nian mak kaer kilat ne’ebé konkista liberdade; no

–         Ami komemora Aniversáriu Proklamasaun Independénsia ba dala 40, nu’udar manifestasaun sidadania nian ne’ebé klaru no korajozu.

Relasaun sira ho Portugál altera realidade Timor nian no tulun atu fó forma ba realidade Sudeste Aziátiku nian ba ita-nia loron ohin.

Prezidénsia timorense ba CPLP no reuniaun ba Forum Sidadaun sira-nian ida-ne’e rasik, iha Dili, iha tinan 2015, rezulta hosi istória no identidade ida- ne’ebé profundamente moris iha timoroan sira-nia fuan no klamar.

—X—

Hafoin tiha konkista demokrasia no hala’o rekonsiliasaun, nasaun ne’e fó tiha ona prioridade ba nia integrasaun armonioza iha komunidade internasionál.

Ami iha relasaun metin ba amizade no kooperasaun intense ho Indonézi ho Austrália, iha domíniu sira hotu, hosi seguansa rejionál ba to’o ekonomia.

Moris ne’e hatudu mai ita katak rai demokrátika sira fó di’ak ba malu.

Relasaun familiár, ekonómika, kulturál no iha nível sira hotu-hotu entre ami-nia povu no povu viziñu sira-ne’e iha dinámika no kontinua habelar nia an.

Intensifikasaun ba troka komersiál sira no partisipasaun empreza sira hosi rai viziñu sira iha projetu komersiál sira iha Timor-Leste hatudu dinámika rejionál ba kresimentu ne’ebé sai enkorajante.

Planu sira Timor-Leste nian atu halo diversifikasaun ba ekonomia—halo nasaun ne’e sai menus dependente ba mina-rai no reforsa setór produtivu nasionál—inklui projetu kooperasaun ekonómika tripartida ho rejiaun viziñu hosi Indonézia no mós ho Norte Austrália nian, ne’ebé hamosu interese iha kontaktu sira-ne’ebé hala’o tiha ona.

Kooperasaun tripartida sei bele harii iha sentru dinamizmu ekonómiku ida iha rejiaun ne’e no iha fonte esforsu ida hosi ami-nia relasaun sira iha nível sira hotu-hotu.

Ami iha relasaun diak ho rai viziñu sira ASEAN nian, organizasaun ida-ne’ebé ami aprezenta tiha ona ami-nia pedidu ba adezaun.

Ami bele afirma, ho rigór, katak ami iha relasaun di’ak ho povu no rai sira hotu, inklui relasaun amizade ne’ebé maka’as no kooperasaun luan ho Estadus Unidus, Uniaun Europeia, Xina, no ho Japaun, Repúblika Korea, no Nova Zelándia. Ami dezenvolve relasaun ho estadu insulár bara-barak sira seluk Pasífiku nian ho sira-nia organizasaun rejionál sira—organizasaun ida hosi organizasaun sira-ne’e ne’ebé Timor-Leste integra ba.

Amizade no asisténsia hosi ami-nia belun parseiru dezenvolvimentu sira-ne’e iha folin boot ba ami.

Iha planu rai laran nian, pás sosiál ne’ebé ami hetan tiha ona ne’e sai mós nu’udar dádiva ida sidadaun sira-nian. Iha momentu sira-ne’ebé krusiál hosi ami-nia istória hosi kedas Restaurasaun Independénsia, sidadaun no lideransa sira opta reiteradamente ba estabilidade, diálogu, no apoiu boot ba sistema demokrátiku.

Ha’u defende no promove tiha ona kona-ba aumentu partisipasaun no envolvimentu hosi sidadaun sira no organizasaun sira sosiedade sivil nian iha ami-nia vida polítika.

Ami sei iha dalan barak atu la’o liu atu reforsa ezersísiu sidadania nian no korresponsabiliza sidadaun sira iha dezenvolvimentu nasaun nian. Ami-nia sosiedade sivil fó tiha ona ezemplu barak kona-ba kapasidae intervensaun no inisiativa.

1.Uluk nana’in, servisu ba pás, promossaun kona-ba estabilidade, respeitu ba Direitus Umanus no seguransa ba ema sira[1].

 2. Ba daruak, asaun, kbiit, organizasaun sira sosiedade sivil nian atu defende entre ezemplu sira seluk, mak transparénsia Administrasaun nian no governasaun di’ak, jestaun Fundu Mina-rai, iha debate kona-ba opsaun orsamentál sira no iha ezekuzsaun Orsamentu Jerál Estadu nian[2]

 3. Asaun Organizasaun sira naun governamentál nian iha prevensaun no denúnsia kona-ba violénsia kontra feto sita no violénsia familiár en jerál sai nu’udar servisu públiku ida-ne’ebé loloos, ne’ebé hato’o ba ami-nia sosiedade no ba nasaun.

La posivel atu hala’o ami-nia projetu sira dezenvolvimentu sosiál no ekonómiku nian sein iha sidadania ativa hosi feto no mane sira, hamutuk, iha konkretizasaun ba prioridade nasionál sira[3].

4. Ha’u destaka kona-ba atividade sosiedade sivil nian iha área Agrikultura, iha apoiu ba to’os na’in sira, iha orgnizasaun ba informasaun no iha implementasaun kona-ba polítika sira. Envolvimentu to’os na’in sira-nian no aumentu produtividade agrikóla, ne’ebé menus loos, sai nu’udar objetu nasionál ho importánsia boot[4].

 5. Ba ikus liu, ha’u temi ba imi kona-ba asaun sosiedade sivil nian iha apoiu ba ema sira ne’ebé kiak no mukit liu:

Iha protesaun ba sidadaun sira vulnerável liu, oan-kiak no feto-faluk sira, portadór sira defisiénsia nian, no grupu desfavoresidu sira seluk, inklui servisu sira ba apoiu sosiál iha área Saúde no Edukasaun[5].

Asaun Igreja Katólika nian iha ami nia rain iha valór ida-ne’ebé inestimável. Atividade sosiál Igreja nian ne’e sai barak, entre outras, iha eskola, orfanatu, klínika, maternidade atus ba atus ne’ebé asegura no jere hosi irman sira ba orden relijioza sira.

Hodi nasaun nia naran, ha’u foti okaziaun ida-ne’e atu hato’o ha’u-nia rekoñesimentu sein limite, ba relijioza no relijiozu sira-ne’ebé dedika vida hodi hamenus ami-nia maluk sira-nia terus no tulun hodi hadi’a kondisaun moris iha ami- nia sosiedade.

  Exelénsia sira. Prezadu belun sira.

Dezenvolvimentu sustentadu, jeradór ba moris-di’ak, ne’ebé ita-nia povu sira hakarak atu hetan, só bele alkansa ho partisipasaun ne’ebé empeña hosi sidadaun sira.

Iha ha’u-nia vizaun, ba razuan sira-ne’ebé hanesan, porfundamentu ba influénsia CPLP nian só bele sai posivel, ho partisipasaun ativa no informada hosi sosiedade sivil no hosi sidadaun sira iha vida Komunidade nian.

Tanba ne’e, espesialmente nu’udar gratu ida mai ha’u atu partisipa iha Fórum Daruak ida-ne’e no insentiva sira-ne’ebé marka prezensa atu reforsa dimensaun foun ida-ne’e ba Komunidade ne’e, ne’ebé sei fó hela pasu sira dahuluk: intervensaun sosiedade sivil CPLP nian.

Governu sira-nia CPLP fó forma ba projesaun internasionál ba ita-nia valór sira—no ba lian portugés—iha tinan 18 ba dahluk iha moris Komunidade ne’e nian.

Maibé CPLP bele, lejitimamente, iha ambisaun atu hakat ba dook liután no nakfilak sai Komunidade ida ba sidadaun sira. Sosiedade sivil no governu sira, sein prejuizu ba diferensa no pontu-de-vista, sai nu’udar aliadu naturál iha projetu aprofundamentu ba CPLP no espansaun ba nia influénsia—no ba nia oportunidade sira—iha mundu.

–X–

Durante funu naruk ba libertasaun nasionál, ami-nia povu hetan apoiu solidáriu no estável hosi rai maun-alin sira lian portugés nian—tantu hosi parte governu sira, tantu mós hosi sidadaun sira, ne’ebé simu ami iha sira-nia rain no fó sira-nia apoiu ba ami.

Solidaridade ida-ne’e sai importante atu ami reziste no alkansa Restaurasaun Independénsia.

Hanesan fó sai tiha ona katak Timor-Leste sia nu’udar kauza komun ba CPLP—kauza ida-ne’ebé halibur rai maun-alin sira molok Komunidade ne’e konstitui formalmente.

La ho dúvida katak apoiu hosi governu no sidadaun sira hosi rai maun-alin sira ba Kauza Timorense hamosu lasu, partilla valór sira, no sentimentu sira ba konfiansa mútua, ne’ebé kontribui ohin loron hodi halibur Komunidade ne’e ho maka’as.

Ba ami, timoroan sira, nu’udar buat ida naturál atu tama ba CPLP no Lian Portugés sai nu’udar fatór dahuluk ba identidade ami-nia rain nia prosesu integrasaun armoniozu iha komunidade Nasaun sira-nian.

Maibé ha’u hanoin kona-ba apoiu jenerozu no inabalável ne’ebé timoroan sira-nia luta simu hosi rede sidadaun no organizasaun sosiedade sivil sira, iha rai sira seluk, iha diverjénsia ho polítika governu respetivu sira, iha momentu ne’ebá. Iha movimentu ba apoiu sira bodik ba kauza timorense iha Kanada, Estadus Unidus, Irlanda no rai europeu sira barak, no iha Japaun, Austrália, no iha Indonézia rasik.

Importante atu konstata katak asaun no apoiu ne’ebé ami simu hosi rede sosiedade sivil sira-ne’e, ativista sira, sidadaun komun no organizasaun sira, ohin loron sei iha impaktu iha relasaun Timor-Leste nian ho nasaun sira-ne’e. Nasaun sira-ne’ebé eziste apoiu maka’as hosi sidadaun sira ba ami-nia luta, ohin loron sai nasaun sira-ne’ebé ami iha relasaun intensa ba amizade no kooperasaun governu ba governu, mós.

Apoiu ne’ebé empeña hosi sidadaun sira hamosu lasu amizade no solidaridade ne’ebé revela sai estavel no duradora. Ne’e mak forsa sosiedade sivil nian.

—X—

Sidadaun sira-nia empeñamentu sai nu’udar forsa ida–ne’ebé boot tebetebes mós ba ita-nia sosiedade sira-nia dezenvolvimentu atuál.

CPLP presiza forsa ida-ne’e—forsa hosi país membru sira-nia sidadaun sira—atu dezenvolve an, hakbiit no habelar an ba dimensaun foun sira.

Ha’u haree ho haksolok katak programa Fórum Sosiedade Sivil CPLP nian ba Daruak ida-ne’e buka atu aborda no debate dimensaun sira-ne’e balu:

–         Efeitu hosi parseria sira entre Estadu no organizasaun sira sidadaun nian iha dezenvolvimentu sustentável;

–         Prátika di’ak sira iha ensinu ba promosaun eransa kulturál, iha aspetu sira hotu-hotu, inklui ekonomia;

–         Sidadaun sira-nia knaar no ekonomia familiár nian iha melloria ba nutrisaun no seguransa ai-han;

–         Saúde komunitária;

–         Lian Portugés hanesan ferramenta ba dezenvolvimentu no afirmasaun ba ita-nia nasaun sira CPLP nian.

Lista ne’e sai nu’udar mata-dalan ida-ne’ebé loloos ba ita-nia sosiedade sivil sira-nia asaun.

Mata-dalan ida-ne’ebé hatudu oinsá mobilizasaun sidadaun sira-nian hosi ita-nia nasaun sira-ne’e sai nu’udar nesesidade estratéjika ida atu ita realiza objetivu sira no atinji ita-nia Estadu sira-nia meta dezenvolvimentu nian.

Iha programa Fórum nian, ha’u subliña mós kona-ba debate sira-ne’ebé iha ligasaun ho partisipasaun setór ekonómiku privadu—empreza no emprezáriu sira hosi nasaun sira CPLP nian.

Importante atu ita reflete kona-ba importánsia no vantajen sira parseria nian entre Estadu, emprendedór sira, no até, komunidade sira iha nível lokál, atu realiza projetu sira dezenvolvimentu nian no hadi’a kondisaun moris.

—X—

Iha área sira hotu-hotu hosi Ita-Boot sira-nia serviu ne’e furak atu aumenta no troka esperiénsia entre protagonista sira no organizasaun sira hosi nasaun maun-alin sira hotu.

CPLP iha diversidade boot ida iha insersaun jeográfika, kulturál, esperiénsia no patamar sira dezenvolvimentu nian.

Ita tenke transforma koñesimentu riku no variadu ida-ne’e ba instrumentu aprofundamentu ida Komunidade ne’e nian no dezenvolvimentu ba ita-nia kooperasaun multilaterál.

Defaktu, iha valór ekonómiku ida iha asaun sosiedade sivil nian hosi Komunidade ida-ne’e. Valór ekonómiku ida-ne’ebé CPLP tenke aproveita ho di’ak liután, promove no impulsiona, ba benefísiu Estadu membru sira no reforsu hosi ita-nia lasu sira.

Ho estadu-membru na’in 9, iha kontinente 4, Komunidade ne’e desperta interese ida foin lalais ne’e mós iha rai sira-ne’ebé la tama iha espasu kulturál tradisionál Lian Portugés nian.

Interese ida-ne’e sai nu’udar indikadór presiozu ida ba poténsia CPLP nian. Hanesan ha’u iha okaziaun atu refere dala barak, diversidade aumenta komplementaridade entre ita-nia nasaun sira.

Komunidade ne’e tenke promove koñesimentu tékniku-sientífiku hosi estadu-membru sira no serbisu atu utiliza koñesimentu ne’e iha projetu sira dezenvolvolvimentu nian hosi Estadu sira seluk, bainhira iha vantajen mútua sira ba parte sira ne’ebé envolvida.

Dispersaun jeográfika no kooperasaun multilaterál hosi ita-nia nasaun sira iha nia rejiaun sira aprezenta oportunidade sira-ne’ebé únika mai ita atu habelar efeitu rede nian no influénsia korrespondente CPLP nian.

Asaun Komunidade nian bele halo diferensa importante ida, ba país membru sira-nia afirmasaun no ba ita-nia asaun iha enkuadramentu ba asosiasaun rejionál sira-ne’ebé ita pertense ba.

Lian Portugés oras ne’e iha espansaun demográfika iha mundu. Lian ne’e, ne’ebé sai nu’udar instrumentu ba unidade entre maun-alin no inan-feton sira, tenke, hetok sai liután mós nu’udar instrumentu ba Komunidade ne’e no ita-nia nasaun sira-nia afirmasaun iha komunidade internasionál, hahú hosi Organizasaun Nasoins Unidas no nia ajénsia sira, bainhira posivel.

Rede relasaun sira-ne’ebé iha abut-metin iha fatór sira indentidade nian, koñesimentu no konfiansa mútua—hanesan kazu ba ita-nia Komunidade—konstitui valia ida mak relevante liu iha sistema internasionál.

CPLP bele sai fatór presiozu ba país membru sira-nia reziliénsia. No asaun sosiedade sivil nian no aumentu ba kontaktu sira entre nasaun maun-alin sira nia sidadaun sira sai nu’udar fatór presiozu ba vitalidade no susesu komunidade nian.

—X—

Tanba ne’e, ita kontinua hasoru dezafiu sira. Dezafiu ida mak sidadaun sira-nia mobilidade iha Komunidade laran.

Limitsaun sira ba mobilidade la permiti atu aproveita sufisientemente poténsia transferénsia rekursu tékniku no umanu sira entre Estadu sira.

Fásil liu ba sidadaun timoroan sira atu sirkula iha Uniaun Europeia ka iha rai sira ASEAN nian—ne’ebé ami seidauk sai nu’udar país membru—duké sirkula iha espasu CPLP nian, ne’ebé ezije atu hetan vistu sira antes.

Limitasaun sira ba mobilidade iha Komunidande ne’e nia laran, uluk nana’in, reprezenta limitasaun sira ba espíritu inisiátiva nian no ba kriasaun lasu foun sira entre nasaun maun-alin sira-nia sidadaun no sira-nia sosiedasde sivil sira.

Bai-bain ema hatete katak dalan ne’e halo bainhira la’o liu iha dalan ne’e. Tanba ne’e mak ita tenke fó pasu sira-ne’ebé foun iha dalan ba mobilidade interna iha CPLP laran.

Iha nia tinan moris nian ba dala 18, Komunidade ne’e fó tiha ona pasu sira-ne’ebé importante. Iha nia estruturasaun. Iha alargamentu CPLP nian foin lalais ne’e ba maun-alin inan-feton sira hosi Guiné-Ekuatoriál, ne’ebé Konferénsia Dili hetan onra atu halo ligasaun. Iha entrada ba Estadu observadór asosiadu sira-ne’ebé foun—hosi Japaun no Turkia. Importante atu nota kona-ba interese ne’ebé manifesta hosi rai sira seluk ne’ebé la ko’alia lian Portugés atu halo servisu ho CPLP. Perkursu ida-ne’e sai nu’udar omenajen ida ba Komunidade ida-ne’e nia poténsia.

Kresimentu Komunidade nian permiti tiha ona atu habelar ámbitu gradualmente ba nia asaun no dimensaun ba nia kooperasaun multilaterál.

Pasu foun ida, ne’ebé tenke fó, maka sidadaun sira-nia mobilidade ne’ebé boot liután.

Ne’e sai nu’udar tema ida-ne’ebé organizadór sira ba Fórum Sosiedade Sivil CPLP nian iha tempu oin mai bele konsidera atu halo reflesaun no debate.

—X—

Durante prezidénsia pro tempore ida-ne’e, Timor-Leste hala’o tiha ona esforsu hodi fó forma no impulsu ba dimensaun ekonómika ida-ne’ebé vinkada liután iha vida CPLP nian.

Tema sira-ne’ebé hato’o ba debate iha Fórum ida-ne’e refleta, aliás, ba objetivu ida-ne’e, ne’ebé bele loke dalan foun sira-ne’ebé, mutuamente, sai vantajozu.

Maibé valór ekonómiku ne’e sai de’it dimensaun ida, buat ida mak sei sai importante mak Komunidade ida-ne’ebé ninia baze ne’e sai nu’udar valór umanista, demokrátiku no respeitu ba liberdade no dignidade umana.

CPLP sai nu’udar komunidade ida-ne’ebé harii iha valór sira universál nian. Valór sira-ne’e mak—ho konfiansa no mós respeitu mútua—halo posivel ba CPLP atu serbisu hodi realiza valór ekonómiku ida-ne’ebé iha abut-metin iha identidade, istória no iha umanizmu ba konviksaun sira.

Faktu ida-ne’e hamosu responsabilidade boot ba emprendedór sira no ba ajente ekonómiku sira hotu.

CPLP tenke oferese oportunidade sira, hodi respeita kreatividade no inisiativa emprezariál sira. Emprezáriu sira tenke proporsiona projetu no servisu sira ho kualidade iha respeitu ba moris-di’ak ema barak nian no interese mútua hosi parte sira-ne’ebé envolvidu. Susesu hosi parseria sira ezije rezultadu sira-ne’ebé, mutuamente, sai vantajozu no respeitu ba parte sira hotu-hotu.

 Prezadu belun sira. Ilustre konvidadu sira.

Klamar CPLP nian sai nu’udar afetu no valór sira-ne’ebé identifika ita.

Ha’u laiha dúvida katak partisipasaun no kreatividade sidadaun sira-nian sei hetok sai realidade liután, ne’ebé fó forma ida ba CPLP—no nu’udar fonte ba nia kbiit.

Ha’u hakotu hodi hato’o ba Ita-Boot sira votu servisu di’ak ba Fórum ida-ne’e. Nu’udar ha’u-nia espetativa katak partisipasaun sidadaun sira-nian sai maka’as liután iha Ita-Boot sira-nia sorumutu ida-ne’e—ba ita-nia Komunidade nia benefísiu.

Obrigadu barak ba Ita-Boot sira hotu.