Partidu Barak, Povu Suku Matata Tane Aas Interese Família

by Media Team Posted on

Ermera-Matata, 11-08-2015 – Povu suku Matata, postu administrativu Railaco, munisípiu Ermera hatete katak, partidu polítiku tolu maka eziste iha ne’e, maibé povu la fahe malu, kontinua apoiu malu hodi dezenvolve família no dezenvolve suku no nasaun Timor-Leste.

 Xefe-Suku Matata, Gil Lobato, dehan katak iha suku Matata partidu polítiku 3 maka eziste hanesan: CNRT, FRETILIN no PD. Maibé, povu la fahe malu maski partidu maka ketak-ketak maibé iha objetivu ida de’it, atu hadi’ak nasaun no povu ninia moris.

 “Ami iha suku ida-ne’e partidu tolu: CNRT, FRETILIN no PD. Maibé, ami tau aas família duké partidu. Ami kontinua ajuda malu hadi’ak família uma-laran, dezenvolve suku,” dehan Gil Lobato liuhusi aprezentasaun perfíl suku ba Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha suku Matata, tersa (11/8/015).

 Nia esplika tan katak, situasaun seguransa iha suku refere la’o hakmatek mezmu insidente balun akontese iha Venilale.

 “Ami-nia suku ne’e seguransa la’o di’ak tanba iha kooperasaun entre PNTL no komunidade,” dehan Xefe-Suku.

 Iha fatin hanesan, Lucio Babo husu Estadu no Governu Timor-Leste atu fó atensaun ba folin kafé oras ne’e, tanba kafé ninia folin depende tempu hodi hamosu dúvida ba povu kiik sira iha baze.

 “Kafé ninia folin halo ami povu kiik sente dúvida boot, tanba folin kafé iha suku kiik. Maibé, iha kapitál kafé folin aas tebes tan ne’e husu governu atu fó atensaun ba sidadaun sira ne’ebé mak halo negósiu kafé,” dehan Lucio Babo.

 Hatán ba preokupasaun ne’e, Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hato’o nia agradesimentu ba populasaun iha suku Matata. Tanba, maski iha suku ne’e partidu keta-ketak maibé apoiu malu servisu hamutuk hodi hala’o dezenvolvimentu iha suku laran liuliu iha família.

 “Ha’u agradese ba imi tanba maski partidu barak, mas imi kontinua koopera no servisu hamutuk. Ida-ne’e hatudu imi hatene sistema demokrasia,” Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak dehan.