PREZIDENTE REPÚBLIKA TAUR MATAN RUAK HALA’O DIÁLOGU HO KOMUNIDADE SUKU MATOREK

by Media Team Posted on

14 Novembru, 2015 – Xefe Estadu, Taur Matan Ruak, hala’o diálogu komunitáriu ho komunidade suku Matorek, postu administrativu Turiscai, munisípiu Manufahi ho akompañamentu husi nia delegasaun iha sábadu semana liubá.
Xefe-Suku Matorek, Sr. Carlos de Jesus, iha nia intervensaun hato’o relatóriu badak ba S.E. Prezidente Repúblika ho hamutuk ho nia komitiva tomak no mós ho autoridade lokál sobre monografia suku nian.
Wainhira tama ba sesaun husu no hatán, membru komunidade husi aldeia 4 iha suku Matorek hato’o sira-nia preokupasaun ba S.E prezidente da Repúblika atu tau matan no hadi’ak sira-nia kondisaun infraestrutura, hanesan hadi’a estrada, dada eletrisidade, dada bee moos, eskola no sentru saúde.
Aleinde infraestrutura komunidade, liuliu sira-ne’ebé maka uluk hola parte iha funu husu mós preokupasaun sobre kompensasaun ba veteranu sira ne’ebé maka uluk halo funu. Tanba, iha balun ne’ebé simu ona no balun seidauk simu no foin maka iha hela prosesu nia laran.
Hatán sobre preokupasaun komunidade sira-nian kona-ba atu hadi’ak infraestrutura, Xefe Estadu, Taur Matan Ruak, hatete iha suku hotu Timór laran tomak durante nia vizita, hato’o mós preokupasaun hirak-ne’ebé hanesan. Nune’e, Xefe Estadu husu atu populasaun sira iha pasiénsia, tanba governu no Estadu halo esforsu maka’as atu rezolve problema dezenvolvimentu iha suku no aldeia sira hotu.
Xefe Estadu hafoin husu liután ba populasaun sira atu pasiénsia uitoan, tanba oras ne’e daudaun 2015, orsamentu tinan ne’e taka ona. Mas, nia sei hato’o problema hirak ne’ebé hato’o ne’e ba governu atu nune’e sira bele responde iha orsamentu tinan foun nian, wainhira orsamentu hetan ona aprovasaun.