Monthly Archives: September 2016

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU WAIMORI

Liaruca-Ossu, 14 Setembru 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha kuarta-feira hala’o diálogu komunitária ho komunidade sira Suku Waimori, Postu Administrativu Ossu, Munisípiu Viqueque.

Iha suku refere, Xefe Estadu refere filafali klarifikasaun hirak ne’ebé maka nia hato’o ona sobre razaun ba nia vizita ba suku hirak iha Timor-Leste laran tomak. Depois, Xefe Estadu […]

September 28th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE, TAUR MATAN RUAK, HALA’O DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU LIARUCA

Liaruca, Ossu, 14 Setembru 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha kuarta-feira hala’o diálogu komunitária ho komunidade sira Suku Liaruca, Postu Administrativu Ossu, Munisípiu Viqueque.

Iha suku refere, Xefe Estadu refere filafali klarifikasaun hirak-ne’ebé maka nia hato’o ona sobre razaun ba nia vizita ba suku hirak iha Timor-Leste laran tomak. Depois, Xefe Estadu […]

September 26th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU LIBAGUA NO NUNIRA

Nunira, Laga, 13 Setembru 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha tersa-feira hala’o diálogu komunitáriu ho komunidade sira Suku Libagua iha parte dadeer, no kontinua ho sesaun lokraik nian iha ho komunidade Suku Nunira. Suku rua ne’e pertense ba Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau.

Iha suku refere, Xefe Estadu refere filafali klarifikasaun hirak-ne’ebé […]

September 23rd, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE, TAUR MATAN RUAK, HALA’O DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU SAMALARI

Samalari-Laga, 13 Setembru, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha segunda-feira hala’o diálogu komunitáriu ho komunidade sira Suku Samalari, Postu Administrativu Laga, Munisípiu Baucau.

Iha suku refere, Xefe Estadu refere filafali klarifikasaun hirak ne’ebé maka nia hato’o ona sobre razaun ba nia vizita ba suku hirak iha Timor-Leste laran tomak. Depois, Xefe Estadu […]

September 23rd, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU BAHATATA

Bahatata – Uatu-Carbau, 11 Setembru, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha sábadu semana nia rohan hala’o diálogu komunidade sira iha Suku Bahatata, Postu Administrativu Uatu-Carbau, Munisípiu Viqueque.

Iha suku Bahata, Xefe Estadu klarifika filafali esplikasaun hirak sobre razaun hirak halo nia bá vizita ba suku hirak iha Timor-Leste laran tomak. Hafoin nia […]

September 23rd, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU VESSORU NO UANI-UMA

Viqueque, 9 Setembru 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha sesta-feira hala’o diálogu komunitáriu ba loron neen ho komunidade sira iha Suku Vessoru, Postu Administrativu Uatulari iha parte dadeer, hafoin kontinua ho parte lokraik nian iha Suku Uani-Uma, Postu Administrativu Uatu-Carbau, Munisípiu Viqueque.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu klarifika fila-fali esplikasaun hirak […]

September 23rd, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU UAITAME NO AFALOICAI

Uatulari, 8 Setembru, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha kinta-feira ne’e, hala’o diálogu komunitáriu ho komunidade sira ba loron haat iha Suku Uaitame iha parte dadeer no kontinua iha lokraik ho Suku Afaloicai iha Postu Administrativu Uatulari, Munisípiu Viqueque.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu kontinua halo esplikasaun hirak sobre razaun hirak […]

September 22nd, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU MACADICI

Macadici, Uatulari, 7 Setembru, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, kuarta-feira hala’o diálogu komunitáriu ba loron datoluk nian ho komunidade Suku Macadici, Postu Administrativu Uatulari, Munisípiu Viqueque.

Iha Suku refere, Xefe Estadu refere filafali klarifikasaun hirak ne’ebé maka nia hato’o ona sobre razaun vizita ba suku hirak iha Timor-Leste laran tomak, depois aproveita […]

September 22nd, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU AHIC NO BIBILEO

Lacluta, 6 Setembru 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, segunda-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron daruak nian ho komunidade iha Suku Ahic nian, Postu Administrativu Lacluta iha parte dadeer, no hafoin kontinua ho parte lokraik nian ho komunidade ba Suku Bibileo, Postu Administrativu Viqueque Villa, Munisípiu Viqueque.

Iha suku rua ne’ebé refere, […]

September 21st, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU UMA BOCO NO ABAT OAN

Natarbora, 5 Setembru, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, segunda-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron dahuluk ho komunidade sira Suku Uma Boco no Abat Oan, Postu Administrativu Natarbora, Munisípiu Manatuto.

Wainhira hakat ba hahú diálogu, S.E. Prezidente Repúblika, hahú nia klarifikasaun hanesan baibain halo ona iha suku hirak ne’ebé nia vizita ona […]

September 21st, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|