S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU AHIC NO BIBILEO

by Media Team Posted on

Lacluta, 6 Setembru 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, segunda-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron daruak nian ho komunidade iha Suku Ahic nian, Postu Administrativu Lacluta iha parte dadeer, no hafoin kontinua ho parte lokraik nian ho komunidade ba Suku Bibileo, Postu Administrativu Viqueque Villa, Munisípiu Viqueque.

Iha suku rua ne’ebé refere, Xefe Estadu kontinua halo fó klarifikasaun hirak sobre nia razaun no objetivu ba vizita suku hirak iha Timor-Leste tomak, hafoin Xefe Estadu mós aproveita okaziaun ne’e hodi esplika mós sobre dezafius no progresu ne’ebé maka Timor-Leste hasoru daudaun oras ne’e iha prosesu harii nasaun. Depois, Xefe Estadu kontinua fó korajen ba komunidade sira atu: hadi’ak sira-nia ekonomia hodi hala’o atividade hirak ne’ebé iha benefísiu ekonomia ba sira-nia uma-laran, husu atu komunidade sira atu investe iha oan sira-nia edukasaun, depois husu liután ba komunidade sira atu kuidadu mós sira-nia saúde, no ikusliu maka, husu ba komunidade sira atu kontinua fó sira-nia kontribuisaun ba prosesu dezenvolvimentu hodi serbisu no koopera ho sira-nia autoridade lokál.

Xefe Estadu mós kontinua nia diskursu hodi konta esperiénsia sobre suku hirak ne’ebé maka hetan ona susesu atu hadi’ak jestaun ekonomia.

Iha sesaun husu ho hatán iha suku Ahic, Xefe Aldeia Caiwa husu ba Xefe Estadu atu tau atensaun ba família kbiit-laek sira, tanba família kbiit-laek sira la iha duni kbiit atu halo uma rasik.

Hatán ba ida-ne’e, Xefe Estadu dehan, ne’e devér no responsabilidade governu nian atu tau matan ba sidadaun sira-ne’ebé la iha kbiit, maibé infelizmente governu seidauk tau matan ba hotu-hotu. Tanba, governu nia ladauk iha kapasidade to’o iha ne’ebá.

Hakat fali ba diálogu iha Suku Bibileo, Xefe Estadu hahú hodi relembra filafali sofrimentu povu Craras nian iha tempu okupasaun nian, liuliu iha tinan 1983, iha ne’ebé ikus mai Forsa Indonézia muda obrigatóriu komunidade sira ba Lalerek Mutin ne’ebé to’o ohin loron hanaran Suku Bibileo.

Xefe Estadu konta tuir katak, iha tinan 1983 mosu kontaktu dame entre FALINTIL ho forsa Indonézia nian, maibé Indonézia uza tátika hodi aproveita kontaktu dame refere atu hamout FALINTIL sira. Entaun, saudozu Ular Rihik ho sira seluk hamutuk, inklui komunidade Craras nian hamriik tiru hasoru forsa Indonézia atu kontinua Timor-Leste nia luta. Nune’e, Craras-oan sira konsege halo kontaktu de armas no hamate pelotaun ida husi forsa Indonézia nian, husi akontesimentu ne’e, forsa Indonézia halo kontra atake hodi halo masakre no hamate mane forte Craras nian hamutuk na’in-73, no husik hela feto-faluk barak, inklui muda obrigatóriu komunidade sira ba parte Lalerek Mutin nian.

“Imi-nia moris nakonu ho sofrimentu, mas nakonu mós ho eroisidade (eroízmu), família Craras-Bibileo terus-na’in ba funu ida-ne’e. Obrigadu ba imi-nia terus no sofrimentu, ita-nia terus la saugati. Ita hetan nasaun ida”, dehan Xefe Estadu.

Tama ba iha sesaun husu no hatán, maioria husi kestaun ne’ebé hato’o, husu ba Xefe Estadu atu tau konsiderasaun atu rekoñese levantamentu Craras nian iha tinan 1983 sai loron nasionál, no husu mós atu harii monumentu ba masakre Craras iha fatin ne’ebé refere.

Hatán ba kestaun ne’e, Xefe Estadu dehan katak, levantamentu no Masakre Craras nian, Estadu sei la haluha ba akontesimentu hirak ne’ebé iha valór tebes ba luta libertasaun Timor-Leste nian, hanesan parte husi istória konkista nasaun nian.

“Estadu la haluha, embora kleur, maibé la haluha. Tanba akontesimentu sira-ne’e halo parte konkista nasaun nian, istória nasaun nian, neineik ita sei halo, tanba nasaun ne’ebé istória la iha ou haluha nia istória, nasaun ne’e futuru la iha. Buat ne’ebé ita halo ona ne’e iha valór, so que ita la iha kbiit atu halo buat hotu dala ida. Buat ne’ebé imi husu ne’e merese, imi la’ós husu favór ba ami, so que, ita labele halo dala ida”, hatán Xefe Estadu.

Informa mós katak, bainaka espesiál Xefe Estadu nian, hanesan, Administradór Postu Fatululik (Covalima), Xefe-Suku Lobunu no Leimea Leten (Atsabe-Ermera), Xefe-Suku Duyung (Metinaro-Dili), no Xefe-Suku Fatucalo (Turiscai-Manufahi).

Diálogu tuirmai sei hala’o iha Suku Macadici, Postu Administrativu Uatulari, Munisípiu Viqueque.