S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA, TAUR MATAN RUAK, HALA’O DIÁLOGU KOMUNITÁRIU IHA SUKU LEOTALÁ NO HATUQUESSI

by Media Team Posted on

Liquiçá Villa, 19 Outubru 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha kuarta-feira hala’o diálogu komunitáriu ho komunidade sira hosi Suku Leotalá iha parte dadeer nian no kontinua ho Suku Hatuquessi iha parte lokraik. Suku rua ne’ebé maka refere ne’e, pertense ba Postu Administrativu Liquiçá, Munisípiu Liquiçá.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu refere filafali klarifikasaun hirak-ne’ebé maka nia hato’o ona sobre razaun vizita ba suku hirak iha Timor-Leste laran tomak, depois aproveita mós okaziaun hodi esplika ba komunidade sira sobre dezafius no progresu ne’ebé Timor-Leste hasoru iha prosesu harii nasaun. Aleinde ida-ne’e, Xefe Estadu mós motiva ka fó korajen ba komunidade sira sobre oinsá atu hadi’ak ekonomia uma-laran atraves atividade hirak-ne’ebé maka bele lori benefísiu ekonomia ba sira; husu atu investe ba sira-nia oan nia edukasaun, kuidadu sira-nia saúde, no ikusmai, Xefe Estadu mós husu komunidade sira atu kontinua fó nafatin sira-nia kontribuisaun hodi koopera ho sira-nia autoridade lokál.

Xefe Estadu mós kontinua fahe esperiénsia husi Suku Balu nian ne’ebé tuir nia observasaun susesu ona halo organizasaun no jestaun ba sira-nia suku rasik, no husu atu esperiénsia hirak-ne’e bele sai ezemplu no referénsia ba komunidade suku Leotalá no Hatuquessi atu banati tuir.

Iha diálogu ho komunidade Suku Leotalá, komunidade sira hato’o sira-nia preokupasaun sobre seidauk iha asesu ba eletrisidade, nune’e aproveita vizita Xefe Estadu sira husu atu dada eletrisidade ba sira-nia suku.

Hatán ba ida-ne’e Xefe Estadu dehan:

Imi iha Liquiçá falta suku tolu maka eletrisidade la iha. Ha’u fiar katak, imi-nia Suku tolu ne’e ahi sei tama. Maibé, iha fatin balun ke eletrisidade seidauk tama, tanba veteranus sira maka hadau malu. Ha’u husu ba imi tenke kaer liman, tanba se imi hadau malu maka sei muda fali ba iha Suku seluk, tanba Estadu nia oan barak. Kuandu dezenvolvimentu mai, tenke aproveita, labele hadau malu fali projetu hodi halo povu sai vítima no moris nafatin iha nakukun laran.”

Kona-ba preokupasaun juventude ida nian ne’ebé hato’o nia preokupasaun katak, joven barak sai dezempregadu tanba kampu serbisu la iha, Xefe Estadu hatán hodi rekoñese katak, kampu traballu iha Timor-Leste sei menus loos, no Estadu sei labele fó serbisu ba ema hotu tanba sei iha limitasaun oioin ne’ebé maka Estadu hasoru oras ne’e.

Hakat fali ba diálogu iha Suku Hatuquessi, juventude ida iha sesaun husu no hatán kestiona mandatu Xefe Estadu nian ne’ebé la to’o tan ona tinan ida, karik Xefe Estadu remata mandatu sé mak sei tau matan ba preokupasoins sira-ne’ebé komunidade sira levanta ona ba Xefe Estadu durante vizita suku sira iha territóriu laran.

Hatán ba ida-ne’e Xefe Estadu dehan:

“Prezidente Repúblika bele troka malu, governu bele troka malu, Parlamentu Nasionál bele troka malu, Timor la’o nafatin ba oin, dezenvolvimentu la depende ba ema ida. Uluk kuandu funu, bapa kaer tiha Maun Xanana, komandante seluk troka fali lidera hodi ikusmai ita ukun an. Tanba ne’e alin, governu bele troka, Prezidente bele troka, maibé dezenvolvimentu la’o nafatin ba oin, no sei la para, ne’ebé alin lalika preokupa ha’u-nia mandatu wainhira hotu, ita la’o nafatin ba oin.”

Entretantu, preokupasoins seluk ne’ebé komunidade sira hato’o iha diálogu refere maka hanesan, la satisfeitu ho pensaun veteranus, tanba hetan de’it 0,3, formasaun/kapasitasaun ba joven sira, husu halakon lei pensaun vitalísia, no mós problema seluk tan.

Hola parte iha diálogu komunitária refere mak hanesan, bainaka sira ne’ebé Xefe Estadu konvida, hanesan Prezidente Defensór Públiku, Sérgio Hornai, Diretór Nasionál SEPFOPE, Administradór Munisípiu Maubisse, Xefe-Suku Mau-Nuno-Ainaro, no Xefe-Suku Wagia-Ossu-Viqueque.