S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK SIMU SERTIFIKADU LOUVÓR HUSI KOMUNIDADE IHA SUKU LEOREMA

by Media Team Posted on

Leorema-Bazartete, 18 Outubru, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak simu sertifikadu louvór hosi komunidade sira Suku Leorema nian, ne’ebé mak entrega diretamente hosi família eis Prezidente Nicolau Lobato, Sr. Luis Lobato, iha Suku Leorema, tersa-feira ne’e hafoin remata diálogu komunitária.

Sertifikadu Louvór ne’e hanesan agradesimentu ba vizita Xefe Estadu nian, ne’ebé hanesan vizita dahuluk Xefe Estadu Timor-Leste nian ba Suku Leorema hafoin Timor-Leste restaura nia ukun rasik-an iha loron 20 fulan-Maiu 2002.

Nune’e, hodi komunidade nia naran, Eis-vise Ministru Saúde iha Primeiru Governu Konstitusionál, Sr. Luis Lobato, ne’ebé maka hanesan mós Suku Leorema-oan hato’o katak, Suku Leorema maka moris-fatin ba eroi boot Timor-Leste nian, segundu Prezidente Repúblika, Nicolau Lobato, no primeira vés hetan vizita husi Xefe Estadu.

Iha nia esplikasaun, Sr. Luis Lobato subliña:

“Suku Leorema hanesan saudozu Nicolau Lobato nia suku i primeira vés hetan vizita hosi Xefe Estadu. Nicolau mós uluk hanesan Prezidente da Repúblika, tanba ne’e maka komunidade sira ho veteranu sira diskute i konkorda malu halo sertifikadu louvór ba Sr. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hanesan primeiru Prezidente Repúblika Timor-Leste ne’ebé halo vizita mai Suku Leorema, i hanesan mós komandante ida ne’ebé hatutan Nicolau Lobato nia hanoin durante tinan 24 iha ai-laran hamutuk ho maun Xanana ho sira seluk.”

Inaugura Kampu Futeból “Prezidente Taur Matan Ruak”

Entretantu komunidade Suku Leorema mós fó surpreza ida ba Xefe Estadu, liuhosi hanaran kampu tebe-bola iha suku refere ho naran “Kampu Futeból Taur Matan Ruak Leorema” ne’ebé inaugura diretamente hosi Xefe Estadu. Luis Lobato hatete, objetivu tau naran Prezidente Taur Matan Ruak ba kampu tebe-bola Suku Leorema hanesan tau hanesan fó respeitu no tau em memória ba vizita dahuluk Xefe Estadu nian iha Suku moris-fatin eis Prezidente Nicolau Lobato nian.

Entretantu Xefe Estadu sente orgullu no onradu tebes ba inisiativa komunidade Suku Leorema hodi foti nia naran tau ba kampu futeból. Nune’e, hafoin inaugura kampu futeból ne’ebé maka haktuir nia naran, Xefe Estadu hatete:

Primeiru lugár ha’u hakarak agradese Sr. Luis Lobato, família sira tomak, Amu-Liurai, autoridade Bazartete no Liquiçá. Tanba, iha priviléjiu boot bele hetan priviléjiu ida-ne’e, tau ha’u-nia naran ba kampu ida-ne’e, ha’u sente onradu no orgullozu tebes, i hakarak hatete no repete filafali liafuan Amu Xefe Suku Mau-Nuno, (Munisípiu Ainaro) nian, wainhira ha’u vizita sira-nia suku, sira dehan, Nai Prezidente, ami-nia oan sira ne’ebé, wainhira funu hahú, bá iha ai-laran mate hotu. Sira husik hela liafuan ida ba ami, sira-nia liafuan maka ida-ne’e: “Karik ami la fila wainhira funu hotu, ida ne’ebé mai ne’e, ami mak ne’e, simu sira bá. Ne’ebé, ha’u sente onradu, ha’u imi-nia oan mós, ha’u lori ita-nia maun Nicolau Lobato nia memória, i ita hotu-hotu lori para banati tuir nafatin, tanba serbisu ne’ebé nia husik hela seidauk hotu.”

Hafoin inaugura tiha kampu refere, Xefe Estadu ho akompaña hosi Sr. Luis Lobato vizita mós sentru plantasaun ai-funan ne’ebé Sr. Luis Lobato kria iha suku refere.