S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA, TAUR MATAN RUAK, IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU METAGOU

by Media Team Posted on

Metagou, Liquiçá, 21 Outubru, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha sesta hala’o diálogu komunitáriu ho komunidade sira iha Suku Metagou, Postu Administrativu Liquiçá Villa, Munisípiu Liquiçá.

Iha suku refere, Xefe Estadu refere filafali klarifikasaun hirak-ne’ebé maka nia hato’o ona sobre razaun vizita ba suku hirak iha Timor-Leste laran tomak, depois aproveita mós okaziaun ne’e hodi esplika ba komunidade sira sobre dezafius ne’ebé hasoru no progresu ne’ebé Timor-Leste realiza ona iha prosesu harii nasaun. Aleinde ida-ne’e, Xefe Estadu mós motiva ka fó korajen ba komunidade sira sobre oinsá atu hadi’ak ekonomia uma-laran atraves atividade hirak-ne’ebé maka bele lori benefísiu ekonomia ba sira; husu atu investe ba sira-nia oan nia edukasaun, kuidadu sira-nia saúde, no ikusmai, Xefe Estadu mós husu komunidade sira atu kontinua fó nafatin sira-nia kontribuisaun hodi koopera ho sira-nia autoridade lokál.

Hafoin ida-ne’e, Xefe Estadu kontinua nafatin fahe nia observasaun sobre suku hirak ne’ebé maka susesu ona halo organizasaun no jestaun ba sira-nia suku rasik, no husu atu esperiénsia hirak-ne’e bele sai ezemplu no referénsia ba komunidade suku Metagou atu banati tuir.

Tama ba iha sesaun husu no hatán, veteranu ida ho naran kódigu “Merak” apresia tebes ho programa vizita Xefe Estadu nian ba suku hirak iha territóriu laran tomak, hodi buka hakbesik estadu ba sidadaun sira hodi buka hatene diretamente komunidade sira-nia preokupasoins iha baze, atitude ne’ebé sai hanesan ezemplár ba ukun-na’in sira seluk atu banati tuir.

Veteranu Merak hato’o nia apresiasaun Xefe Estadu:

“Ita-Boot nia ukun sai exemplar ba ukun-na’in sira seluk, ami povu Metagou apresia ho Ita-Boot nia maneira hakbesik Estadu ba povu, rona povu nia lamentasoins diretamente, no esplika iha povu nia oin kona-ba dezafius ne’ebé Estadu no governu hasoru iha prosesu dezenvolvimentu nasionál nian, ne’e Ita-Boot úniku lideransa ne’ebé halo ida-ne’e.”

Hatán ba apresiasaun ne’e, Xefe Estadu dehan:

“Agradese ba liafuan maun Merak nian ne’ebé hato’o ona liafuan murak sira-ne’e, ha’u sente konvensidu loos. Tanba, Ita-Boot sira rekoñese ha’u-nia serbisu no esforsu durante ne’e atu partilla informasaun kona-ba ita-nia nasaun nia lala’ok atu apoiu ita-nia dezenvolvimentu nasionál. Ita la’ós ema foun ba prosesu ida-ne’e, tanba ida-ne’e, ita hamutuk la’o ba oin buka moris-di’ak ba ita-nia sidadaun sira.”

 Entretantu preokupasoins seluk hirak ne’ebé komunidade sira levanta iha diálogu refere maka hanesan, loke sentru formasaun ba foin-sa’e iha Suku Metagou nian atu fasilita joven sira bele iha abilidade hodi kompete iha merkadu traballu, halakon tiha lei pensaun vitalísia, tanba halo diskriminasaun ba povu, grupu feto Suku Metagou seidauk hetan apoiu ruma hosi governu lokál no nasionál, no problema reál sira seluk.

Diálogu iha Suku Metagou mak termina ona diálogu komunitáriu Xefe Estadu nian iha Suku sira ne’ebé pertense ba Munisípiu Liquiçá.

Hola parte iha diálogu komunitária refere mak hanesan, bainaka sira ne’ebé Xefe Estadu konvida, Prezidente Defensór Públiku, Sérgio Hornai, Diretór Nasionál SEPFOPE, Administradór Munisípiu Maubisse, Xefe-Suku Mau-Nuno, Ainaro Villa, Ainaro, no Xefe-Suku Wagia, Ossu, Viqueque.