KOMUNIKADU BA MÍDIA: ENKONTRU KORTEZIA ENTRE S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA, TAUR MATAN RUAK, HO NIA ÓMOLOGU HOSI GUINE EKUATORIÁL, TEODORO OBIANG NGUEMA

by Media Team Posted on

Brazília, 31 Outubru 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hala’o enkontru kortezia ida ho nia omólogu hosi Giné Ekuatoriál, Prezidente Teodoro Obiang Nguema, iha Otél Royal Tulip Brasilia iha segunda-feira, 31 Outubru, oras Brazíl, ka tersa-feira, 1 Novembru, oras Timor-Leste, iha marjen Simeira CPLP ba dala XI.

Iha enkontru refere, Xefe Estadu na’in-rua ko’alia sobre área kooperasaun ne’ebé nasaun rua ne’e sei estabelese no fortifika iha futuru. Xefe Estadu Timor-Leste nian hamutuk ho nia omólogu ne’e refere liubá kooperasaun iha área rekursus naturais, liuliu ko’alia kona-ba enkontru Ministru Rekursus Naturais hosi CPLP nian ne’ebé hala’o ona iha Giné Ekuatoriál iha fulan-Setembru liubá sobre rekursus naturais.

Xefe Estadu nasaun rua ne’e mós ko’alia sobre área edukasaun nian, tanba Giné Ekuatoriál atu introdús lian portugés hanesan sira-nia lian ofisiál ida mós tuir kompromisu nasaun membru CPLP nian. Tanba ne’e, Xefe Estadu Giné Ekuatoriál husu apoiu ba nia omólogu, S.E. Prezidente Taur Matan Ruak, atu apoiu sira bainhira nia nasaun espande lian portugés iha sira-nia sistema edukasaun.

Molok termina enkontru kortezia refere, Xefe Estadu Timor-Leste, Taur Matan Ruak, aproveita konvida nia omólogu atu vizita Timor-Leste. Konvite ofisialmente sei haruka hafoin fila hosi vizita refere.HOTU