S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIALOGU KOMUNITARIA HO KOMUNIDAE IHA SUKU BAIRO-PITE

by Media Team Posted on

Dili, 2 Febreiru 2017 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak akompanadu ho Primeira Dama, Isabel da Costa Ferreira iha Kuarta-feira semana ne’e hala’o dialogu komunitaria ho komunidade sira iha Suku Bairo-Pite, Postu Administrativu Dom Aleixo, Munisipiu Dili.

Iha Suku refere, Xefe Estadu esplika ba komunidade sira kona-ba nia razaun vizita suku sira iha teritoriu laran ho mensajen prinsipal tolu ba komunidade sira; hanesan agradese ba komunidade sira ba kontribuisaun iha prosesu luta ba ukun rasik, enkoraza no motiva komunidade sira atu hasa’e ekonomia familia uma laran, kuidadu saude familia no serbisu hamutuk ho autoridade lokal no mensajen prinsipal ikus mak husu komunidade sira atu dala ida tan la’o hamutuk hodi ba buka moris di’ak.

Entretantu liuhosi sesaun husu no hatan, Veteranus José Soares husu ba Xefe Estadu, Taur Matan Ruak ho nia maun boot Xanana Gusmao atu fo liman ba malu labele fila kotuk ba malu liuliu iha tempu besik ona eleisaun, atu nune’e povu ne’e laran metin no labele tauk.

Hatan ba preokupasoin ne’e Xefe Estadu hatán: Sé ha’u kontra maun Xanana, la gosta nia karik, uluk nia ba tiha Cipinang ha’u hela ambil alih hotu, hatun tiha nia, ha’u mak sa’e fali, mas ha’u dehan ba nia, maun lori maun nia boot ne’e nafatin, ha’u mak alin nafatin, agora funu hotu tiha mak ami nain rua atu han malu fali ne’e atu manan saida?

Xefe Estadu esplika liutan : “Agora iha difirensias idea ne’e iha, ha’u ho ha’u nia-aman de’it iha difirensas satán ho maun Xanana, mas ne’e la’ós atu fahe ami na’in rua. Maun Xanana ho Maun Mari foin daudauk ha’u kritika sira na’in rua, i sira na’in rua haree ha’u matan la moos, la’o ses-ses de’it mas to’o loron ruma ami na’in tolu hasoru malu iha dalan klot halai la di’ak hakuak malu de’it ona, ne’ebé imi povu lalika preokupa. Indonesia ida uluk oho ita, ita ba hakuak malu ho nia agora ita be terus hamutuk ita mak halo malu fali, sé mak dehan ida ne’e? Agora imi kiik sira mak labele lanu, wainhhira ami boot sira hemu tua , ne’ebe ha’u dehan ba ita boot sira ami la hirus malu”.

Liutan Xefe Estadu dehan lider sira bele iha hanoin ne’ebe la hanesan maibe hotuhotu iha vizaun diak ba Timor nia futuru.

Iha sorin seluk membru komunidade preokupa kona-ba gurpu jovem sira ne’ebé kalan-kalan sempre hana ema hodi halo komunidade sira iha tempu kalan atu halo sirkulasaun la di’ak.

Ba preokupasoins refere, Xefe Estadu rekoñese iha duni gurpu jovem ne’ebé kalan-kalan sempre hana ema seluk, maibe Xefe Estadu garante katak ba oin governu sei la halimar ho jovem sira ne’e, tanba agora daudaun iha ona lei ne’ebé Parlamentu sei halo diskusaun hela, atu kriminaliza ema ne’ebé lori rama ambon.

Xefe Estadu mós iha biban refere, husu ba Xefe Suku sira atu halo baze dedaus ba jovem sira ne’ebé mak nakar iha suku laran, atu nune’e wainhira mosu problema ruma iha suku laran, iha ona baze dedaus nune’e Polisia tun foti sira ba responsabiliza sira-nia aktu.

Preokupasoins seluk ne’ebé komunidade sira levanta ba Xefe Estadu mak hanesan; loke sentru formasaun ba juventude feto mane ne’ebé la kontinua ba Universidade tanba inan-aman la iha kapasidade finanseira, aumenta efektivu Polisia Maritima, no F-FDTL Unidade Naval atu bele halo kontrolu ba tasi Timor hodi evita pesaks ilegal, kria lei hodi regula veteranus sira, no problema sosias sira seluk.

Ba preokupasoins ne’ebe liga ba serbisu governu nian, Xefe Estadu fo oportunidade ba xefe sira husi sektorais Munisipiu Dili nian no Autoridae Munisipiu hodi hatan direta ba preokupasoin refere.HOTU