S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIALOGU KOMUNITARIA HO KOMUNIDADE IHA SUKU CUNHA

by Media Team Posted on

Pante Makassar, 12 Febreiru 2017 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak iha Domingu semana kotuk hala’o dialogu komunitaria ho komunidade iha Suku Cunha, Postu Administrativu Oesilo, Rejiaun Administrativa Espesial Oecusse-Ambeno (RAEOA).

Iha suku Usi Tasae, Xefe Estadu esplika objetivu nia vizita ba suku sira iha teritoriu laran hanesan; hodi povu no estadu nia naran hato’o nia agradesementu ba kontribuisaun sidadaun sira nian iha tempu okupasaun; halo apelu ba komunidade sira dala ida tan atu serbisu hamutuk hodi buka moris diak, tanba ukun an hetan ona maibe moris diak seidauk hetan; informa sobre prosesu lala’ok nasaun nian, liliu sobre dezafius no progresu hirak ne’ebe hasoru no atinji ona, no saída mak presiza sei halo tan ba futuru. Depois, fó motivasaun ba komunidade sira atu hala’o serbisu hat hanesan, hadiak sira nia ekonomia, liuhosi kuda ai horis no hakiak animal sira ne’ebe iha benefisiu ekonomia; investe iha sira nia oan nia edukasaun, no hamenus lia mate no lia moris; kuidadu sira nia saúde, tanba nasaun forti wainhira iha uma kain no populasaun ne’ebé forti; no ikus Xefe Estadu husu ba sidadaun sira atu serbisu hamutuk ho sira-nia autoridade lokal atu kontribui ba prosesu dezenvolvimentu iha sira suku laran.

Hafoin ida ne’e, Xefe Estadu mós esplika sobre suku balun iha teritoriu laran ne’ebé maka hetan susesu ona iha organizasaun no jestaun iha suku laran, husu atu suku hirak ne’e bele sai nu’udar referensia no motivasaun ba komunidade iha suku sira atu halo tuir suku hirak ne’e nia susesu nu’udár refere.

Iha intervensaun Xefe Estadu husu Atoni oan sira Autoridades RAEOA tenke hamutuk, kria komunikasaun di’ak ba malu no halo dialogu hodi nune’e dezemvolvimentu Oecusse bele la’o ba oin.

“Komunikasaun no dialogu ne’e importante, dezemvolvimentu atu ba oin, imi tenke hamutuk, dudu lesuk, hulan lesuk, karik imi halo ida ne’e Oe-cusse sei lao ba oin. Maibe, imi balun dada ba oin, imi balun dada ba kotuk, Oe-cusse sei lala’o ba oin, ita sei lakon de’it osan no tempu. Ita mehi bele boot maibe iha lalaok kontraria ita sei la lao ba oin”

Liuhosi sesaun husu no hatan, maioria komunidade sira levanta kona-ba problema rai entre komuidade ho Autoridade RAEOA. Iha Xefe Estadu nia oin komnunidade sira lamenta katak Autoridade foti de’it komunidade nia rai la ho indminizasaun, i sira mós konsidera projetu ZEESM la’ós mai ajuda povu sai hosi kiak maibé mai halo terus fali povu i pior liu sai fali inimigu ho povu.

Hatan ba ida ne’e Xefe Estadu dehan, harii estadu tenke tau sidadaun sira iha oin, labele husik sidadaun sira hela iha kotuk, tuir Xefe Estadu katak, so nasaun sira ukun ho tirania maka halo sidadaun sira hanesan ai-tahan, tanba ne’e Xefe Estadu la konkorda wainhira estadu ida tau fali sidadaun iha kotuk no konsidera hanesan ai-tahan.

Nune’e, Xefe Estadu dehan, “Uluk ha’u maka apoiu estadu foti rai sidadaun sira nian gratuita, maibé tanba saída maka ha’u muda hanoin, tanba iha abuzu poder. Estadu sente nia hanesan tiha Maromak, i konsidera povu hanesan ai-tahan. Prezidente Repúblika sei la apoia Governu sé de’it maka hadau povu nia rain, i ha’u husu governu tenke fó indiminizasaun. Agora imi nian iha Oe-cusse, ha’u reforsa fali para ke imi ko’alia, haree rezolve problema ida ne’e. Ita foin hahuu de’it hanesan ne’e ona, sa tan maka kleur, i ha’u fiar imi sei rezolve”.

Xefe Estadu mós haloos lamentasaun povu nian ne’ebé konsidera ZEESM hanesan inimigu povu Oe-cusee nian. Tanba, Xefe Estadu dehan katak, ne’e laloos, inimigu povu nian maka kiak no mukit, prolema mosu tanba falta de’it komunikasaun entre komunidade no autoridades RAEOA.

Hafoin, Xefe Estadu mós subliña hodi dehan, “Ita ko’alia, ita kritika ho hanoin ida atu hadiak, la’ós kritika para sobu lae. Ita kritika iha oin ho respeitu ho hanoin ida kuantu mais serbisu hamutuk Timor sei ba oin”.

Preokupasoins seluk ne’ebé komunidade sira levanta mak hanesan; SEPFOPE ho RAEAO rekruta tiha jovem atu serbisu iha projetu ZEESM mais ikus mai la sai realidade, plantasaun komunidade sira nian hetan eviksaun seidauk hetan indiminizasaun, presiza loke eskola sekundaria , kontruksaun irigasaun Tono seiduak remata afeta natar komunidade barak abandona no preokupasoins sosiais sira seluk.

Sai bainaka espesial Xefe Estadu nian iha vizita refere, mak hanesan, Administrador Postu Administrativu Quelicai, Munisipiu Baucau, Xefe Suku Cainliu, Postu Administrativu Iliomar, Munisipiu Lautem; Xefe Suku Uaibobo, Postu Administrativu Ossu, Munisipiu Viqueuqe, no Caicua, Postu Administrativu Vemasee, Munisipiu Baucau.HOTU