S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIALOGU KOMUNITARIA HO KOMUNIDADE SUKU USE-TACAE NO BAN-AFI

by Media Team Posted on

 Pante Makassar, 12 Febreiru 2017 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak iha Segunda feira semana ne’e hala’o dialogu komunitaria ho komunidade sira iha Suku Use-Tacae, iha parte dader nian, hafoin kontinua ba Suku Ban-Afi iha parte lokraik. Suku rua refere pretense ba Sub Rejiaun Oesilo, Rejiaun Administrativa Espesial Oecusse-Ambeno (RAEOA).

Iha suku rua refere, Xefe Estadu esplika objetivu nia vizita ba suku sira iha teritoriu laran hanesan; hodi povu no estadu nia naran hato’o nia agradesementu ba kontribuisaun sidadaun sira nian iha tempu okupasaun; halo apelu ba komunidade sira dala ida tan atu serbisu hamutuk hodi buka moris diak, tanba ukun an hetan ona maibe moris diak seidauk hetan; informa sobre prosesu lala’ok nasaun nian, liliu sobre dezafius no progresu hirak ne’ebe hasoru no atinji ona, no saída maka presiza sei halo tan ba futuru. Depois, fó motivasaun ba komunidade sira atu hala’o serbisu hat hanesan, hadiak sira nia ekonomia; investe iha sira nia oan nia edukasaun, no hamenus lia mate no lia moris; kuidadu sira nia saúde, tanba nasaun forti wainhira iha uma kain no populasaun ne’ebé forti; no ikus Xefe Estadu husu ba sidadaun sira atu serbisu hamutuk ho sira-nia autoridade lokal atu kontribui ba prosesu dezenvolvimentu iha sira suku laran.

Hafoin ida ne’e, Xefe Estadu mós esplika sobre suku balun iha teritoriu laran ne’ebé maka hetan susesu ona iha organizasaun no jestaun iha suku laran, husu atu suku hirak ne’e bele sai nu’udar referensia no motivasaun ba komunidade iha suku sira atu halo tuir suku hirak ne’e nia susesu nu’udár refere.

Iha biban refere, Xefe Estadu husu ba Atoni oan sira atu labele tauk halo kritika hasoru Autoridade RAEOA ba sira nia attitude, ka hahalok ruma ne’ebe la tuir lei. Tuir Xefe Estadu importante kritika Ukun nain sira iha oin, ho respeitu no onestu, ba konta ka iha kotu-kotuk maka la diak.

Xefe Estadu hatutan hanesan sidadaun tenke respeitu no hakruk ba ukun na’in sira, maibé ukun nain sira mós labele foti an, no konsidera sira an hanesan Maromaka, no konsidera povu hanesan ai-tahan iha sira nia matan, Xefe Estadu la apoia atetude ida ne’e.

 “Imi (Povu-red) tauk sé, imi tauk señor Mari ka maun Xanana, ka imi tauk Diretur sira tur iha ne’e. Lalika tauk, Timor ita hotu nian, ita respeita ita nia maun sira, i sira so hetan ita-nia respeitu kuandu sira haraik an. Mas, se sira sombong ho sira nia pozisaun ne’ebé iha, ita sei la respeita sira. Ha’u kuandu sae Pezidente, ha’u reuniaun ho maun Xanana, ha’u kritika nia iha nia oin, ne’ebé Prezidente husu imi hateke matan laran maka ko’alia, labele ko’alia iha kotuk, hau hatene imi Atoni, ema tebe imi mós imi hateten obrigadu,” Xefe Estadu dehan.

Iha Suku Use Tacae, liuhosi sesaun husu no hatan, membru komunidade ida hato’o nia preokupasoins ba Xefe Estadu sobre projetu ZEESM, ne’ebé tuir nia hanoin katak, projetu ne’e diak, tanba atu mai dezenvolve Oecusse. Maibé, realidade povu iha foho la hatene saida maka ZEESM, no la sente projetu ZEESM, tanba sira nia mota Nolekan Oesilo nian laíha ponte, i susar ba sira atu hakur mota iha tempu udan, no Estrada ligasaun Tono mai Pasabe kondisaun aat loos.

Hatan ba preokupasoins ida ne’e Xefe Estadu resposta : “Imi nia ponte ne’ebé ZEESM halo gasta osan boot 17 milloins, tanba ne’e ponte ne’ebé ohin maun temi seidauk bele halo. Ponte sira seluk hein prosesu, tempu sei to’o, povu iha munisipiu sira seluk mos presiza,” Xefe Estadu hatan .

Iha Suku Ban-Afi, Xefe Estadu husu ba Atoni oan sira atu iha unidade no serbisu hamutuk atu lori Oecusse ba oin, maske iha diferensia partidu.

 Preokupasoins sra ne’ebé komunidade suku rua levanata ba Xefe Estadu maka, hanesan, Estrada la diak, ponte laíha no problema sosias seluk hirak.

Bainaka espesial Xefe Estadu nian iha vizita refere, maka hanesan, Administrador Postu Administrativu Quelicai, Munisipiu Baucau, Xefe Suku Cainliu, Posto Administrativu Iliomar, Munisipiu Lautem; Xefe Suku Uaibobo, Posto Administrativu Ossu, Munisipiu Viqueuqe, no Xefe Suku Caicua, Post Administrativu Vemase, Munisipiu Baucau.HOTU