S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SIRA SUKU MALE-UBU (HAUBA) NO TEBABUI

by Media Team Posted on

Bobonaro, 8 Fevereiru, 2017 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak iha tersa-feira semana ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron daruak nian ho komunidade sira Suku Male-Ubu iha parte dadeer no kontinua ho komunidade sira Suku Tebabui nia iha parte loraik. Suku rua refere pertense ba Postu Administrativu Bobonaro, Munisípiu Bobonaro.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu esplika objetivu nia vizita ba suku sira iha territóriu laran hanesan; hodi povu no Estadu nia naran hato’o nia agradesimentu ba kontribuisaun sidadaun sira-nian iha tempu okupasaun; halo apelu ba komunidade sira dala ida tan atu serbisu hamutuk hodi buka moris-di’ak, tanba ukun-an hetan ona maibé moris-di’ak seidauk hetan; informa sobre prosesu lala’ok nasaun nian, liuliu sobre dezafius no progresu hirak ne’ebé hasoru no atinje ona, no saida mak presiza sei halo tan ba futuru. Depois, fó motivasaun ba komunidade sira atu hala’o serbisu haat hanesan, hadi’ak sira-nia ekonomia; investe iha sira-nia oan nia edukasaun, no hamenus lia-mate no lia-moris; kuidadu sira-nia saúde, tanba nasaun forte wainhira iha uma-kain no populasaun ne’ebé forte; no ikus Xefe Estadu husu ba sidadaun sira atu serbisu hamutuk ho sira-nia autoridade lokál atu kontribui ba prosesu dezenvolvimentu iha sira suku laran.

Hafoin ida-ne’e, Xefe Estadu mós esplika sobre suku balun iha territóriu laran ne’ebé maka hetan susesu ona iha organizasaun no jestaun iha suku laran, husu atu suku hirak-ne’e bele sai nu’udar referénsia no motivasaun ba komunidade iha suku sira atu halo tuir suku hirak-ne’e nia susesu nu’udar refere.

Iha Suku Tebabui, membru komunidade ida, liuhosi sesaun husu no hatán, preokupa sobre lian materna ne’ebé hanorin iha eskola, tanba tuir komunidade ne’e nia haree katak, programa hanorin lian materna ne’e kria de’it konfuzaun ba labarik estudante sira.

Hatán ba preokupasaun refere, Xefe Estadu dehan nia kontra projetu hanorin lian materna ba eskola ensinu báziku sira, tanba projetu ne’e halo beik de’it povu nia oan.

Hafoin, Xefe Estadu responde ho klarifikasaun katak:

Ha’u kontra lian materna hanorin iha eskola. Lian ne’e uluk eis Primeira Dama Sra. Kirsty Gusmão maka apoia, mas maun Xanana nia oan ba eskola iha Austrália, ha’u-nia oan ba eskola iha eskola portugés. Aban-bainrua ami na’in-rua maun Xanana nia oan matenek hetan serbisu, imi-nia oan sira hela iha kotuk. Ministru sira-nia oan mós la bá eskola lian materna, sira haruka imi hanorin imi-nia oan ho lian materna pois sira-nian lori ba eskola iha International School. Sé maka dezeña ida-ne’e? So para atu empata povu nia oan sira-nia futuru.”

Xefe Estadu esplika, tuir loloos Governu foka hanorin lian ofisiál ba labarik estudante sira atu nune’e sira bele aprende lian ofisiál lalais, depois Xefe Estadu mós husu governu atu fó formasaun lia-portugés ba profesór sira. Tanba, Xefe Estadu rekoñese profesór barak maka sei fraku iha lia-portugés.

Hatán fali ba kestaun sobre rezultadu negosiasaun fronteira marítima ho Austrália, Xefe Estadu esplika katak, disputa rai entre viziñu de’it susar ona atu rezolve lalais kuantu mais disputa fronteira nasaun ho nasaun. Tuir Xefe Estadu nia hanoin, negosiasaun ne’e sei lori tempu maka bele rezolve. Depois, negosiasaun tenke ho ulun malirin no tuir prinsípiu lei internasionál nian.

Entretantu iha Suku Tebabui, membru komunidade ida levanta katak, povu Tebabui menus ai-han relasiona ho mudansa klima. Hatán ba ida-ne’e, Xefe Estadu husu ba Xefe-Aldeia no Xefe-Suku sira atu hola dadus hodi entrega ba governu, atu nune’e bele hetan apoiu. Tanba, governu iha osan ne’ebé prevee ona ba problema refere.

Preokupasaun seluk ne’ebé komunidade suku rua levanta ba Xefe Estadu maka hanesan, kondisaun estrada ladi’ak; Suku Tebabui seidauk iha asesu ba fornesimentu eletrisidade; prosesu rejistu veteranus tuir kór partidu polítiku; joven sira la iha kampu traballu; Xefe-Suku dada bandeira partidu iha nia uma oin, no problema sosiál seluseluk tan.

Sai bainaka espesiál Xefe Estadu nian iha vizita refere, maka hanesan, Administradór Postu Administrativu Laulara, Munisípiu Aileu); Xefe Suku Abafala, Munisípiu Baucau; Xefe Suku Matahoi, Munisípiu Viqueque, no Xefe Suku Kampung Alor, Munisípiu Dili.