S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SIRA SUKU USE-TACAE NO BAN-AFI

by Media Team Posted on

Pante Makassar, 12 Fevereiru, 2017 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha segunda-feira semana ne’e hala’o diálogu komunitáriu ho komunidade sira iha Suku Use-Tacae, iha parte dadeer nian, hafoin kontinua ba Suku Ban-Afi iha parte lokraik. Suku rua refere pertense ba Sub Rejiaun Oesilo, Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi-Ambeno (RAEOA).

Iha suku rua refere, Xefe Estadu esplika objetivu nia vizita ba suku sira iha territóriu laran hanesan; hodi povu no Estadu nia naran hato’o nia agradesimentu ba kontribuisaun sidadaun sira-nian iha tempu okupasaun; halo apelu ba komunidade sira dala ida tan atu serbisu hamutuk hodi buka moris-di’ak, tanba ukun-an hetan ona maibé moris-di’ak seidauk hetan; informa sobre prosesu lala’ok nasaun nian, liuliu sobre dezafius no progresu hirak ne’ebé hasoru no atinje ona, no saida maka presiza sei halo tan ba futuru. Depois, fó motivasaun ba komunidade sira atu hala’o serbisu haat hanesan, hadi’ak sira-nia ekonomia; investe iha sira-nia oan nia edukasaun, no hamenus lia-mate no lia-moris; kuidadu sira-nia saúde, tanba nasaun forte wainhira iha uma-kain no populasaun ne’ebé forte; no ikus Xefe Estadu husu ba sidadaun sira atu serbisu hamutuk ho sira-nia autoridade lokál atu kontribui ba prosesu dezenvolvimentu iha sira suku laran.

Hafoin ida-ne’e, Xefe Estadu mós esplika sobre suku balun iha territóriu laran ne’ebé maka hetan susesu ona iha organizasaun no jestaun iha suku laran, husu atu suku hirak-ne’e bele sai nu’udar referénsia no motivasaun ba komunidade iha suku sira atu halo tuir suku hirak-ne’e nia susesu nu’udar refere.

Iha biban refere, Xefe Estadu husu ba Atoni-oan sira atu labele ta’uk halo kritika hasoru Autoridade RAEOA ba sira-nia attitude, ka hahalok ruma ne’ebé la tuir lei. Tuir Xefe Estadu importante kritika ukun-na’in sira iha oin, ho respeitu no onestu, ba konta ka iha kotuk-kotuk maka ladi’ak.

Xefe Estadu hatutan hanesan sidadaun tenke respeitu no hakru’uk ba ukun-na’in sira, maibé ukun-na’in sira mós labele foti an, no konsidera sira an hanesan Maromak, no konsidera povu hanesan ai-tahan iha sira-nia matan, Xefe Estadu la apoia atitude ida-ne’e.

“Imi (Povu-red) ta’uk sé? Imi ta’uk señór Mari ka maun Xanana, ka imi ta’uk Diretór sira tuur iha ne’e. Lalika ta’uk, Timor ita hotu nian. Ita respeita ita-nia maun sira, i sira so hetan ita-nia respeitu kuandu sira haraik an. Mas, se sira sombong ho sira-nia pozisaun ne’ebé iha, ita sei la respeita sira. Ha’u kuandu sai Prezidente, ha’u reuniaun ho maun Xanana, ha’u kritika nia iha nia oin, ne’ebé Prezidente husu imi hateke matan laran maka ko’alia, labele ko’alia iha kotuk. Ha’u hatene imi Atoni, ema tebe imi mós imi hatete obrigadu,” Xefe Estadu dehan.

Iha Suku Use Tacae, liuhosi sesaun husu no hatán, membru komunidade ida hato’o nia preokupasoins ba Xefe Estadu sobre projetu ZEESM, ne’ebé tuir nia hanoin katak, projetu ne’e di’ak, tanba atu mai dezenvolve Oekusi. Maibé, realidade povu iha foho la hatene saida maka ZEESM, no la sente projetu ZEESM, tanba sira-nia mota Nolekan Oesilo nian la iha ponte, i susar ba sira atu hakur mota iha tempu udan, no estrada ligasaun Tono mai Pasabe kondisaun aat loos.

Hatán ba preokupasaun ida-ne’e Xefe Estadu resposta:

“Imi-nia ponte ne’ebé ZEESM halo gasta osan boot 17 milloins, tanba ne’e ponte ne’ebé ohin maun temi seidauk bele halo. Ponte sira seluk hein prosesu, tempu sei to’o, povu iha munisípiu sira seluk mós presiza,” Xefe Estadu hatán.

Iha Suku Ban-Afi, Xefe Estadu husu ba Atoni-oan sira atu iha unidade no serbisu hamutuk atu lori Oekusi ba oin, maski iha diferensa partidu.

Preokupasaun sira ne’ebé komunidade suku rua levanta ba Xefe Estadu maka, hanesan, estrada la di’ak, ponte la iha no problema sosiál seluk hirak.

Bainaka espesiál Xefe Estadu nian iha vizita refere, maka hanesan, Administradór Postu Administrativu Quelicai, Munisípiu Baucau, Xefe-Suku Cainliu, Postu Administrativu Iliomar, Munisípiu Lautem; Xefe-Suku Uaibobo, Postu Administrativu Ossu, Munisípiu Viqueque, no Xefe-Suku Caicua, Post Administrativu Vemase, Munisípiu Baucau.