S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU ILATLAUN

by Media Team Posted on

 Bobonaro, 10 Fevereiru, 2017 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha sesta-feira semana ne’e hala’o diálogu komunitáriu ho komunidade sira iha Suku Ilatlaun nian, iha Postu Administrativu Bobonaro, Munisípiu Bobonaro.

Iha diálogu ho komunidade Suku Ilatlaun ne’e, Xefe Estadu esplika objetivu nia vizita ba suku sira iha territóriu laran hanesan; hodi povu no Estadu nia naran hato’o nia agradesimentu ba kontribuisaun sidadaun sira-nian iha tempu okupasaun; halo apelu ba komunidade sira dala ida tan atu serbisu hamutuk hodi buka moris-di’ak, tanba ukun-an hetan ona maibé moris-di’ak seidauk hetan; informa sobre prosesu lala’ok nasaun nian, liuliu sobre dezafius no progresu hirak ne’ebé hasoru no atinje ona, no saida mak presiza sei halo tan ba futuru. Depois, fó motivasaun ba komunidade sira atu hala’o serbisu haat hanesan, hadi’ak sira-nia ekonomia, liuhosi kuda ai-horis no hakiak animal sira-ne’ebé iha benefísiu ekonomia; investe iha sira-nia oan nia edukasaun, no hamenus lia-mate no lia-moris; kuidadu sira-nia saúde, tanba nasaun forte wainhira iha uma-kain no populasaun ne’ebé forte; no ikus Xefe Estadu husu ba sidadaun sira atu serbisu hamutuk ho sira-nia autoridade lokál atu kontribui ba prosesu dezenvolvimentu iha sira suku laran.

Hafoin ida-ne’e, Xefe Estadu mós esplika sobre suku balun iha territóriu laran ne’ebé maka hetan susesu ona iha organizasaun no jestaun iha suku laran, husu atu suku hirak-ne’e bele sai nu’udar referénsia no motivasaun ba komunidade iha suku sira atu halo tuir suku hirak-ne’e nia susesu nu’udar refere.

Hakat ba sesaun husu no hatán, membru komunidade ida husu ba Xefe Estadu atu dezenvolve liután bee-manas Marobo, inklui husu mós tau matan ba bee-morna Borluli atu bele atria turista doméstiku no estranjeiru hodi bele vizita fatin hirak refere, hodi bele aumenta rendimentu ba nasaun.

Hatán ba ida-ne’e Xefe Estadu dehan, daudaun ne’e Governu seidauk fó atensaun sériu ba área turizmu, maibé governu tenke tau atensaun ba setór ida-ne’e iha futuru. Tanba, wainhira setór ne’e dezenvolve di’ak liután, sei fó reseitas di’ak ba Estadu.

Ba kestaun sobre bee-manas Marobo, Xefe Estadu sujere ba komunidade sira-ne’ebé hela besik iha Marobo atu organiza an hodi halo uma-deskansa (guesthouse) ho hariis-fatin no sentina ne’ebé di’ak, atu nune’e turista doméstiku no rai-li’ur ne’ebé maka vizita mai bee-manas Marobo, bele deskansa no husik hela osan ba komunidade sira.

Iha parte seluk, profesór ida husi Eskola Báziku Filiál Ilatlaun nian mós lamenta kona-ba merenda eskolár ne’ebé sempre hala’o tiha para fali de’it. Ba preokupasaun refere, Xefe Estadu dehan:

“Merenda eskolár ne’e problema boot, moras karik hanesan kankru boot, ate governu nia mandatu besik hotu ona mas la konsege rezolve. Ha’u fó ha’u-nia sujestaun ba governu, di’ak liu ita fó osan ba inan-aman, i sira maka jere rasik, pois fulan 2 ita tetu labarik, ida-ne’ebé nia oan kilo di’ak fó nafatin, ida-ne’ebé oan la iha mudansa hapara. Ne’e solusaun di’ak no simples.”

Xefe Estadu mós informa liután katak, durante nia vizita ba suku atus haat iha territóriu laran tomak, merenda eskolár la’o di’ak de’it iha eskola neen, restu kuaze iha problema, nu’udar ezemplu: balun foos aat, balun koto aat, balun han maran de’it.

Seluk Xefe-suku Ilatlaun mós hato’o nia preokupasaun sobre pensaun vitalísia, ne’ebé tuir Xefe-suku ne’e katak, seidauk merese aplika lei ba Timor-Leste iha tempu ida-ne’e. Tanba, maioria povu sei moris iha kiak nia laran; estrada hirak ne’ebé aat, sei falta bee moos, joven barak la iha kampu serbisu.

Xefe Estadu iha nia resposta hato’o katak, nia konkorda ho Xefe-Suku Ilatlaun nian hodi dehan, “Loos duni, ha’u konkorda ho na’i Xefe-Suku nia hanoin, i ha’u la’o Timor laran tomak no haree duni realidade ida-ne’e. Lei ne’e bele iha, mas la’ós ba tempu agora. Foin daudauk ha’u haruka ona ba Tribunál Rekursu, i wainhira Tribunal fó fila, ha’u sei haruka fali ba PN. Maibé ita sei luta nafatin para halakon tiha lei ne’e, ita sei buka dalan hamutuk.”

Preokupasaun seluk hirak ne’ebé komunidade sira levanta ba Xefe Estadu maka, hanesan: eletrisidade seidauk tama Suku Ilatlaun, tanba veteranu sira hadau malu; presiza kria Postu Saúde atu bele fasilita komunidade sira iha aldeia hirak ne’ebé dook husi suku; Timoroan ho inan-aman sira-ne’ebé sei hela iha Indonézia hetan serbisu lailais liu kompara joven ho inan-aman sira-ne’ebé maka terus ba rai ida-ne’e, tanba família iha sistema laran maka fasilita; Ai-leba nia oan la hetan bolsa-estudu no problema sosiais sira seluk tan.

Enkuantu preokupasaun seluk ne’ebé liga ba serbisu governu nian, Xefe Estadu fó oportunidade ba Xefe no Diretór Departamentu setoriais iha Munisípiu, no Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro atu esplika diretamente ba komunidade sira.

Diálogu iha Suku Ilatlaun ne’e hanesan ikus ona hosi série vizita Xefe Estadu nian iha suku hirak iha Munisípiu Bobonaro nian. Xefe Estadu durante semana ida iha Postu Administrativu Bobonaro ne’ebé hahú iha Suku Colimau iha loron 6 fulan-Fevereiru, loron tuirmai iha Suku Male-Ubu no Suku Teba-Bui, loron tuirmai iha Suku Cotabot no Carabau, loron tuirmai iha Suku Atuaben no Soeleso no termina iha Suku Ilatlaun

Sai bainaka espesiál Xefe Estadu nian iha vizita refere, maka hanesan, Administradór Postu Administrativu Laulara, Xefe-Suku Abafala, Munisípiu Baucau, Xefe-Suku Matahoi, Munisípiu Viqueque, no Xefe-Suku Kampung Alor, Munisípiu Dili.