Monthly Archives: April 2017

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK FÓ SERTIFIKADUAGRADESIMENTU BA BAINAKA ESPESIÁL NE’EBÉ AKOMPAÑA NIA VIZITA BA SUKU SIRA

Dili, 27 Abril 2017 – Antes atu remata mandatu hanesan Xefe Estadu iha loron 20 fulan-Maiu mai ne’e, S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hato’o nia agradesimentu ba Administradór Postu no Xefe-suku sira ne’ebé akompaña ona hanesan bainaka espesiál iha Xefe Estadu Nia vizita ba iha suku hirak iha Timor-Leste laran tomak.
Iha serimónia ne’ebé […]

April 28th, 2017|Nasional, Notisia|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK ENTREGA SERTIFIKADU AGRADESIMENTU BA UMA-NA’IN NE’EBÉ OFERESE UMA HODI XEFE ESTADU DESKANSA DURANTE VIZITA SUKU

Dili, 27 Abríl, 2017 – Antes remata mandatu iha dia 20 Maiu, S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hato’o mós agradesimentu ba uma-na’in sira-ne’ebé maka oferese ona sira-nia uma ba Xefe Estadu hodi deskansa ba wainhira hala’o diálogu iha vizita suku hirak.
Iha serimónia hanesan, Xefe Estadu mós simbolikamente entrega sertifikadu agradesimentu nian ba reprezentante […]

April 28th, 2017|Nasional, Notisia|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK SIMU IHA AUDIÉNSIA BA DAHULUK PREZIDENTE REPÚBLIKA ELEITU DR. FRANCISCO GUTERRES LU-OLO

 Dili, 11 Abríl, 2017 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur matan Ruak, tersa-feira ohin iha Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, simu iha audiénsia ba dahuluk S.E. Prezidente Repúblika eleitu, Dr. Francisco Guterres Lu-Olo, ho nia ekipa hodi ko’alia kona-ba preparasaun ba prosesu tranzisaun hosi Xefe Estadu atuál ba Xefe Estadu eleitu ne’ebé sei entrega iha loron […]

April 26th, 2017|Nasional, Notisia|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK, SIMU ONA PEDIDU REZIGNASAUN JUIS GUILHERMINO DA SILVA, NOMEIA ONA PREZIDENTE TRIBUNÁL REKURSU FOUN, JUIS DEOLINDO DOS SANTOS

Sua Exelénsia Prezidente Repúblika aprova ona pedidu rezignasaun ne’ebé mak Prezidente Tribunál Rekursu, Juis Guilhermino Silva, hato’o tanba razaun saúde. Iha okaziaun ida-ne’e, Prezidente Repúblika hato’o obrigadu ba serbisu ne’ebé Prezidente Tribunál Rekursu hala’o durante ninia mandatu hodi defende podér judisiál nia independénsia, promove juis sira-nia kondisaun profisionál no hasa’e Tribunál sira-nia kualidade, liuliu […]

MENSAJEN HUSI PREZIDENTE REPÚBLIKA TIMOR-LESTE, TAUR MATAN RUAK, BA PARLAMENTU NASIONÁL KONA-BA PROMULGASAUN ALTERASAUN LEI PENSAUN VITALISIA

Ne’ebé mak akompaña promulgasaun ba Dekretu Parlamentu Nasionál nr. 35/III – Aprova Lei kona-ba Pensaun ba Deputadu sira no halo Alterasaun Dahuluk ba Lei nr. 5/2004, hosi loron 5 fulan-Maiu kona-ba Estatutu Deputadu sira-nian, inklui mós Alterasaun Dahuluk ba Lei nr. 7/2007, hosi loron 25 fulan-Jullu, kona-ba Estatutu Titulár Órgaun Soberania sira,

 

Sr. Prezidente Parlamentu […]

April 25th, 2017|Nasional|

KOMUNIKADU IMPRENSA:PREZIDENTE REPÚBLIKA HARUKA LEI RAI NIAN BA TRIBUNÁL REKURSU HODI HALO FISKALIZASAUN PREVENTIVA BA NINIA KONSTITUSIONALIDADE

Sua Exelénsia Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak husu ona ba Tribunál Rekursu atu halo fiskalizasaun preventiva konstitusionalidade ba Dekretu Parlamentu Nasionál nr. 39/III – Rejime Espesiál kona-ba Definisaun Titularidade Bens Imoveis.

Pontu hirak ne’ebé hamosu dúvida kona-ba konstitusionalidade maka hanesan: primeiru ekilíbriu entre sistema normas ne’ebé mak uza iha prosesu rekoñesimentu ba títulu propriedade uluk […]

PALESTRA HOSI S.E. PREZIDENTE REPUBLIKA, TAUR MATAN RUAK IHA KONFERÉNSIA KONA-BA JUSTISA IHA TIMOR-LESTE, ORGANIZA HOSI FAKULDADE DIREITU-UNIVERSIDADE NASIONAL TIMOR LOROSA’E (UNTL)

Magnífiku Reitór,

Señoras no Señores Dekanus,

Señoras no Señores Profesores,

Alunu sira,

Ho laran-ksolok boot mak ha’u mai hasoru ho imi iha Universidade Nacional de Timor-Lorosa’e hodi haree alunus no profesores barak oin-nurak ne’e. Ida-ne’e hatudu vitalidade ita-nia sosiedade nian.

Edukasaun hanesan prioridade ida ba ha’u, ohin loron no ba nafatin. Ita nu’udar nasaun nurak liu ida iha mundu […]

April 5th, 2017|Discursos, Nasional|

KOMUNIKADU BA IMPRENSA: SUA EXELÉNSIA PREZIDENTE REPÚBLIKA, TAUR MATAN RUAK HUSU BA TRIBUNÁL REKURSU ATU HALO FISKALIZASAUN PREVENTIVA BA KONSTITUSIONALIDADE DEKRETU PARLAMENTU NASIONÁL NR. 37/III NE’EBÉ MAK APROVA ALTERASAUN DAHAAT BA LEI NR. 6/2006, HOSI 28 DEZEMBRU (LEI ELEITORÁL BA PARLAMENTU NASIONÁL)

Sua Exelénsia Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak segunda-feira ohin husu ba Tribunál Rekursu atu halo fiskalizasaun preventiva ba konstitusionalidade hosi Dekretu Parlamentu Nasionál nr. 37/III ne’ebé mak aprova Alterasaun dahaat ba Lei nr. 6/2006, hosi 28 Dezembru (Lei Eleitorál ba Parlamentu Nasionál). Pontu hirak ne’ebé hamosu dúvida kona-ba ninia konstitusionalidade mak hanesan: uluknanain deputadu […]

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA ANIVERSÁRIU PNTL NIAN BA DALA-17o

Dili, 27 Marsu 2017 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, tersa-feira ne’e prezide serimónia komemorasaun loron aniversáriu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) ba dala 17 ne’ebé maka hala’o iha Akademia Polísia, Komoro, Dili.

Iha oportunidade komemorasaun refere, Xefe Estadu kondekora Insígnia da Ordem de Timor-Leste ba instituisaun Polísia Nasionál Timor-Leste, no mós ba Komandante Jerál […]

April 4th, 2017|Nasional, Notisia|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK KONDEKORA GRANDE COLAR ORDEM DE TIMOR-LESTE BA EIS-GOVERNADÓR JERÁL NOVA ZELÁNDIA, SIR JERRY MATEPARAE

Dili, 17 Marsu, 2017 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, sesta semana ne’e kondekora orden aas liu Estadu Timor-Leste nian, Grande Colar Ordem de Timor-Leste, ba eis-Governadór Jerál Nova Zelándia, Sir Jerry Mateparae, iha Palásiu Prezidénsia Repúblika Nicolau Lobato.

Kondekorasaun ne’ebé maka hala’o, sai hanesan rekoñesimentu Estadu Timor-Leste nian ba atividade profisionál no sosiál […]

April 4th, 2017|Internasional, Notisia|