Mensájem Prezidente Ba Komunidade Musulmana Ba Loron Idul-Adha

by Mídia PR Posted on

Karus kompatriotas husi Konfisaun Musulmana!

Ohin ita selebra Idul-Adha, festa ida ne’ebé iha signifikadu boot tebes ba Komunidade Musulmana tomak iha mundu.

Iha loron-ohin, Ita-Boot sira, nu’udar timoroan, hatudu sentimentu forte oioin, nakonu ho valores husi Ita-Boot sira-nia krensa hodi halibur malu no hafahe ba ema hotu nu’udar sinál ema moris no umanu.
Ha’u hakaat mai ho laran haksolok no sente onradu tebes partisipa iha festa ne’e, hamutuk ho Ita-Boot sira.
Serimónia ida ne’e, ho nia solenidade rasik ne’ebé ha’u respeita no sai testemuñu rasik ba ita timoroan nia espíritu toleránsia relijioza, katak ita hatene simu malu, ita respeita ida-idak ninia fiar, tuir Konstituisaun Timor-Leste haruka.

Ha’u hasa’e valór hirak ne’ebé relijiaun musulmana tanen no hametin, no ha’u fiar katak ita-hotu sei haburas no haklean babeibeik espíritu toleránsia no konvivénsia relijiosa ida ne’e, iha ita-nia Nasaun Timor-Leste.

Nune’e, ha’u aproveita oportunidade ida ne’e atu hasa’e liután valór hirak ne’ebé Ita-Boot sira husi komunidade musulmana kaer-metin iha selebrasaun ida ne’e : solidariedade, jenerozidade no karidade ba ita-nia kompatriota vulnerável sira. Valór sira ne’e boot no as tebes ba koezaun nasionál no sosiál tamba lori ita timoroan sai ema ida de’it, Povu ida de’it.

Nu’udar Prezidente Repúblika, ha’u sei tane as valór sira ne’e no hamutuk ho Ita-Boot sira no komunidade relijioza sira seluk, ita hotu sei fó liman ba malu nafatin, nu’udar povu ida de’it hodi serbí ita hotu nia di’ak ba futuru!

Ha’u saúda Ita-Boot sira no dezeja boas festas ba Ita-Boot sira, iha loron sakrifísiu ida ne’e.

MENSÁJEM PREZIDENTE REPÚBLIKA BA KOMUNIDADE MUSULMANA IHA KOMEMORASAUN LORON IDUL-ADHA, IHA LORON-1 FULAN-SETEMBRU