AMU BISPU NA’IN-TOLU LOUVA PREZIDENTE-DA-REPÚBLIKA NIA DESIZAUN BA FORMASAUN VII GOVERNU KONSTITUSIONÁL

by Mídia PR Posted on

AMU BISPU NA’IN-TOLU LOUVA PREZIDENTE-DA-REPÚBLIKA NIA DESIZAUN BA FORMASAUN VII GOVERNU KONSTITUSIONÁL

Amu Bispu husi Dioseze tolu Dom Basílio do Nascimento, Virgilio do Carmo da Silva no Norberto do Amaral hasoru malu ho Prezidente-da-Repúblika Francisco Guterres Lú Olo. Enkontru ne’e nu’udar inisiativa husi Prezidente-da-Repúblika atu rona pontu-de-vista no hanoin sira husi Amu Bispu na’in-tolu ba situasaun polítiku atuál.

Iha enkontru ne’e Prezidente-da-Repúblika informa ba Bispu sira kona-ba prosesu formasaun VII Governu Konstitusionál ne’ebé fó kbiit no kompeténsia tomak ba Prezidente-da-Repúblika. Hafoin Tribunál Rekursu anunsia rezultadu eleisaun lejislativa, Prezidente-da-Repúblika rona hanoin sira husi partidu polítiku ho asentu parlamentár kona-ba formasaun Governu. Liuhusi sorumutuk sira ne’ebé Prezidente-da-Repúblika inisia, partidu polítiku hotu-hotu hatudu sira-nia hakarak atu kontribui ba pás no estabilidade. Partidu oposizaun CNRT, PLP no KHUNTO ida-idak deklara katak sira sei halo oposizaun konstrutiva.

Iha enkontru ne’e Amu Bispu sira apresia no louva korajen Prezidente-da- Repúblika nia desizaun hodi forma VII Governu Konstitusionál no fó konfiansa nafatin ba Prezidente hodi tau matan no jere situasaun ne’e tuir kompeténsia ne’ebé hatur ona iha Konstitusaun RDTL.

Amu Bispu Dioseze Baucau Dom Basílio do Nascimento hateten:

“Iha situasaun polítika agora dadaun halo ita hetan kursu ida aseleradu ba demokrasia. Iha situasaun sira ne’e iha profesores mais brilhante no mos iha estudante mais brilhante.”

Alemde ne’e Dom Norberto do Amaral no Pe. Juvito do Rego hato’o mós katak desizaun hotu ne’ebé Prezidente-da-Repúblika halo sei iha hela koridór konstitusaun nune’e husu atu kontinua nafatin la’o tuir konstitusaun.

Amu Bispu sira fó hanoin ba Xefe-de-Estadu kona-ba oinsá atu ultra pasa situasaun atuál. Nune’e, Amu Bispu sira hato’o katak iha kontestu ne’e husu ba Presidente-da-Repúblika atu foti desizaun ne’ebé bom sensu no tuir Konstitusaun.

Iha sorin seluk Amu Bispu sira kontinu sujere ba Xefe-de-Estadu atu uza nia kompeténsia tomak tuir konstituisaun hodi previlejia nafatin Dialogu ho entidade oioin. Tamba tuir Amu Bispu sira katak dialogu ne’e laiha ida lakon no ida manan, maibé dialogu importante tebes hodi hetan bom sensu ba responde interese estadu no nasionál ba rai no povu ida-ne’e.

Prezidente-da-Repúblika mós rona Bispu sira-nia opiniaun kona-ba espekuladores sira iha merkadu ne’ebé hanoin buka lukru iha oportunidade ne’e, hodi fa’an sasan ho folin as no fó todan de’it ba povu sira.

Prezidente-da-Repúblika kontente no apresia tebes tanba bele hasoru Amu Bispu na’in-tolu hodi hatete: “Ha’u agradese no apresia ba disponiblidade Amu Bispu sira hodi mai hamutuk ho ha’u ohin. Ha’u apresia tebes ho hanoin sira ne’ebé mak ohin hato’o iha enkontru ne’e. Los duni, dialogu permanente hodi hetan konsensu ne’e importante duni. Dialogu ne’e fó espasu ba parte hotu atu fó sira-nia hanoin hodi hetan solusaun”.

Prezidente-da-Repúblika mós apresia no hahi povu ne’ebé hatudu sira-nia vontade no kontribusaun ba paz no establidade. Povu ne’e nia maturidade polítiku boot ba nafatin.

Amu Bispu sira laran metin nafatin ba esforsu no vontade Prezidente-da-Repúblika hodi halibur ukun na’in sira atu buka solusaun ba situasaun polítika hafoin Programa Governu la passa iha Parlamentu Nasionál.

Midia PR