MENSAJEN BA PARTISIPANTES KONFERÉNSIA NASIONAL PROMOVE HOSI KOMISAUN NASIONAL ELEISOENS (CNE)

by Mídia PR Posted on

Tema: DEMOKRASIA IHA TIMOR-LESTE: LALA’OK NO DEZAFIU SIRA.

Liuhosi mensajen ida ne’e ha’u hato’o ha’u-nia saudasaun ksolok ba señor Prezidente Komisaun Nasional Eleisoens, ba señor komisáriu sira, ba CNE nia kolaboradór sira, no ba ema hotu-hotu ne’ebé loron-loron ajuda CNE hala’o sira-nia servisu. Misaun importante ida CNE nian mak oinsá garante servisu administrasaun eleitorál ida ne’ebé, nu’udar servisu neutral administrasaun nian, serve ema hotu-hotu hanesan no serve Estadu ho di ‘ak.

Ha’u hato’o mós ha’u-nia saudasaun ba señor no senõra konferensista sira no mós ba partisipante hotu-hotu iha Konferénsia Nasionál ida ne’e kona-ba Demokrasia iha Timor-Leste: Lala’ ok no Dezafiu sira.

Komisaun Nasional Eleisoens hala’o beibeik ona lala’ok oin-oin atu haklaken no haklean koñesimentu kona-ba relasaun entre direitus demokrátikus, deveres sidadaun sira-nian no oinsá ita-nia sistema eleitorál funsiona. Ha‘u hahi’i CNE, ba lala’ok sira ne’ ebé halo tiha ona.

Haklaken no haksesuk kona-ba sidadania importante tebes ba sistema demokrátiku atu la’o di’ak no atu mobiliza sidadaun sira hodi partisipa maka’as iha vida polítika no dezenvolvimentu sosiál no ekonómiku país nian.

Ha‘u hakarak hatete ba CNE no ba partisipante hotu-hotu katak tema Konferénsia Nasionál CNE nian loos tebes ba situasaun ohinloro nia, iha ita-nia rain.

Ita-nia povu nia vitória no restaurasaun independénsia foin lori mai ita nia rain, demokrasia no respeitu ba sidadaun sira-nia dignidade.

Buat hotu-hotu ne’ebé ita halo ona, iha tinan rua nulu resin neen nia laran, hahú husi Restaurasaun Independénsia, iha 20 Maiu 2002, ita hetan tanba ita hala’o demokrasia.

Liuhosi demokrasia mak ita harii fila fali ita-nia rain hosi akudesan no ita hametin ita-nia país.
Ita presiza hahi’ i maibé ita tenke sukat no tetu buat hotu-hotu ne’ebé ita halo ona, iha tinan sanulu resin neen nia laran no hosi ne’e ita aprende oinsá halo di ‘ak liu abanbairua.

Lala’ok demokrasia nian barak ona no importante tebetebes.
Maibé, ita-nia demokrasia, no ita-nia sosiedade, hasoru dezafiu mós.

Dezafiu boot liu ba ita mak oinsá ita hasa’e ita-nia kapasidade atu dezenvolve ita-nia sosiedade, ekonomia no hadi ‘a kondisaun moris povu nian.

Ida ne’e mak dezafiu ida ne’ ebé importante liu hosi dezafiu barak ne’ebé ita hasoru hafoin funu ramata no ita hahú ukun-an.

Ho haraik-an no ho determinasaun, mak ita sei uza demokrasia no partisipasaun sidadaun sira-nian, nu’ udar ai-riin hodi ita bele dezenvolve ita-nia ekonomia no ita-nia sosiedade – no nakfila ita-nia rain ba Nasaun ida ho kondisaun moris di’ak liu.

Bainhira ha’ u hanoin kona-ba dezafius demokrasia nian iha Timor-Leste, ha’ u hanoin-hetan uluk dezafiu ida ne’e: dezenvolve ita-nia país, hari’i kondisaun moris di ‘ak liu ba hotu-hotu iha ita-nia rai doben.

Funsionamentu demokrasia nian, partisipasaun sidadaun sira-nian, tuir ha’u-nia hanoin, iha objetivu ida ne’ e: nakfila dignidade sidadaun sira-nia iha ai-riin metin ba dezenvolvimentu nasionál.

Durante fulan barak liubá, ita tama iha faze ida ne’ebé ita la hatene loloos sá polítika mak ita tenke tuir. Ita aproveita husu ita-nia an rasik: ita ida-idak, nu’udar sidadaun, nu’udar oan feto no oan mane Timor-Leste nian, oinsá ita ajuda demokrasia no sistema polítiku Timor-Leste atu hetan rezultadus dezenvolvimentu nasionál ne’ebé ita hakarak tebetebes.

Ha’u preokupa ho ida ne’e loron-loron.
Ha’u apela ba timoroan hotu-hotu atu hanoin klean ba ida ne’e, atu ita bele harii país ida di ‘ak liu, país ida ne’ebé ita mehi hosi kedas tempu luta no Rezisténsia.

Bainhira ita luta hela ba ita-nia liberdade, ita mehi atu ukun ho ita nia kbiit rasik atu hari’i país ida ne’ebé di’ak liu ba ema hotu-hotu.

Ita manán ona ita-nia luta. Ita manán ona páz. Maibé ita seidauk nakfila ita-nia mehi atu hakotu kiak. Ita sei mehi nafatin atu nakfila Timor-Leste ba país buras liu no ho kondisaun moris di ‘ak liu.

Ita sei tuba rai metin nafatin ba hetan ida ne’e. Ita labele husik mehi ne’e.
Ha’u hakotu mensajen badak ne’e ho votus ba debate di’ak ida no servisu di’ ak ida ba partisipante sira hotu iha Konferénsia Nasional ida ne’e.

Ho laran ksolok mak ha‘u hein katak imi-nia lala’ok no debate sei ajuda ita-nia país no ita hotu atu nakfila demokrasia ba sidadaun sira-nia ai-riin metin ida, atu ita hetan ita-nia objetivu nasionál: nakfika Timor-Leste, iha tinan sanulu mai ne’e, ba país ida ne’ebé iha rendimentu médiu alto, la iha kiak no iha kondisaun moris di’ ak ba timoroan hotu-hotu.

Ita sei servisu hamutuk atu haforsa demokrasia no ita tenke buka-hetan rezultadu sira ne’ ebé povu hein no hakarak.

Viva povu Timor-Leste! Viva Timor-Leste!

Díli, 26 janeiru 2018