Entrevistas

HA’U MÓS SIMU MEDALLA, I MEDALLA NE’E REPREZENTA SOFRIMENTU HA’U-NIAN RASIK, REPREZENTA SÍMBOLU REKOÑESIMENTU SIDADAUN NO NASAUN NIAN BA HA’U-NIA KONTRIBUISAUN. NE’EBÉ BA HA’U VALE

Xefe Estadu hato’o asuntu ne’e hodi hatán ba perguntas jornalista nian kona-ba medalla Orden Gerrilla ne’ebé foin daudauk eis Komandante em Xefe das FALINTIL/ eis Prezidente Repúblika/eis Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão devolve fali ba Estadu hafoin atribui ba nia iha loron FALINTIL nian 20 Agostu 2015, nu’udar agradesimentu no rekoñesimentu Estadu nian […]

April 8th, 2016|Entrevistas, Nasional, Notisia, Vizita|

PREZIDENTE REPÚBLIKA TMR: “ITA NIA NASAUN LABELE BA OIN SE SIDADAUN SIRA SENTE IN-DIFERENTE”

 Dili, 1 Juñu 2015 – S.E. Prezidente Repúblika sente kontente tanba durante loron lima iha dialogu komunitaria ho komunidade sira hosi suku 10 hanesan; Riheu, Haupú, Raimerhei, Humboe, Ailelo, Samara, Hatolia Villa, Coliate Leo Telo, Leguimea no Mirtutu, Munisipiu Ermera nian, Xefe Estadu nota iha evolusaun iha komunidade sira hodi hatudu sira nia entuziasmu […]