Komunikadu Imprensa MENSAJEN PRESIDENTE DA REPÚBLICA Notisia Notisia Foun

PREZIDENTE-da-REPÚBLIKA NIA MENSAJEN BA PARLAMENTU NASIONÁL no NASAUN NOMEIASAUN MEMBRU GOVERNU

by Mídia PR Posted on
  “Iha ha’u-nia mandatu to’o ohinloron, nu’udar Prezidente Repúblika, ha’u sempre foti desizaun polítika atu garante sidadaun sira partisipa iha vida polítika no kaer metin funsionamentu demokrátiku Estadu nian, tuir ita-nia Lei inan, Konstituisaun Repúblika, no lei sira seluk. Ha’u…
Komunikadu Imprensa MENSAJEN PRESIDENTE DA REPÚBLICA Notisia Notisia Foun

PREZIDENTE-DA-REPÚBLIKA PROMOVE DIALOGU NO HUSU ATU DIVERSIFIKA EKONOMIA

by Mídia PR Posted on
Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, loron-17 fulan-Setembru tinan-2018. Prezidente-da-Repúblika Francisco Guterres Lú Olo Iha mensajen daruak ba nasaun iha Parlamentu Nasionál, apela atu partidu polítiku sira promove diálogu hodi hetan konsensu no husu ba orgaun estadu sira serbisu ba diversifikasaun ekonomia.…