Komunikadu Imprensa Nasional Notisia Vizita

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITARIA HO KOMUNIDADE SUKU LEGUIMEA NO MIRTUTU

by Media Team Posted on 7 views
 Dili, 1 Juñu 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hala’o diálogu komunitáriu ba loron dalimak nian ho komunidade suku Leguimea iha parte dadeer no iha parte lokraik kontinua ho komunidade suku Mirtutu, postu administrativu Ermera, munisípiu Ermera iha sesta-feira semana kotuk (29/05). Iha suku Leguimea, Xefe Estadu hatete iha Ermera kazu violénsia seksuál ...
continue reading
Komunikadu Imprensa Nasional Notisia Vizita

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA, TAUR MATAN RUAK, KONTENTE SOBRE VIZITA NO DIÁLOGU KOMUNITÁRIU IHA MUNISÍPIU LAUTEM

by Media Team Posted on 10 views
Dili, 2 Fevereiru 2015 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, rezumu nia vizita durante semana ida nia laran, husi 26 – 31 Janeiru hodi konfirma katak, Xefe Estadu sente kontente ho nia vizita traballu no diálogu komunitáriU ne’ebé hahú husi suku Fuiloro, Mupaitine, Cacavei, Leuro, Soru, Home, Bauro no Mehara, no termina iha Tutuala, ...
continue reading