Vizita

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU VESSORU NO UANI-UMA

Viqueque, 9 Setembru 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha sesta-feira hala’o diálogu komunitáriu ba loron neen ho komunidade sira iha Suku Vessoru, Postu Administrativu Uatulari iha parte dadeer, hafoin kontinua ho parte lokraik nian iha Suku Uani-Uma, Postu Administrativu Uatu-Carbau, Munisípiu Viqueque.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu klarifika fila-fali esplikasaun hirak […]

September 23rd, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU UAITAME NO AFALOICAI

Uatulari, 8 Setembru, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha kinta-feira ne’e, hala’o diálogu komunitáriu ho komunidade sira ba loron haat iha Suku Uaitame iha parte dadeer no kontinua iha lokraik ho Suku Afaloicai iha Postu Administrativu Uatulari, Munisípiu Viqueque.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu kontinua halo esplikasaun hirak sobre razaun hirak […]

September 22nd, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU MACADICI

Macadici, Uatulari, 7 Setembru, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, kuarta-feira hala’o diálogu komunitáriu ba loron datoluk nian ho komunidade Suku Macadici, Postu Administrativu Uatulari, Munisípiu Viqueque.

Iha Suku refere, Xefe Estadu refere filafali klarifikasaun hirak ne’ebé maka nia hato’o ona sobre razaun vizita ba suku hirak iha Timor-Leste laran tomak, depois aproveita […]

September 22nd, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU AHIC NO BIBILEO

Lacluta, 6 Setembru 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, segunda-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron daruak nian ho komunidade iha Suku Ahic nian, Postu Administrativu Lacluta iha parte dadeer, no hafoin kontinua ho parte lokraik nian ho komunidade ba Suku Bibileo, Postu Administrativu Viqueque Villa, Munisípiu Viqueque.

Iha suku rua ne’ebé refere, […]

September 21st, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE IHA SUKU UMA BOCO NO ABAT OAN

Natarbora, 5 Setembru, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, segunda-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron dahuluk ho komunidade sira Suku Uma Boco no Abat Oan, Postu Administrativu Natarbora, Munisípiu Manatuto.

Wainhira hakat ba hahú diálogu, S.E. Prezidente Repúblika, hahú nia klarifikasaun hanesan baibain halo ona iha suku hirak ne’ebé nia vizita ona […]

September 21st, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU BOBONARO NO CATRAI LETEN

Letefoho, 20 Agostu, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, sábadu fim de semana hala’o diálogu komunitáriu ba loron dahikus nian ho komunidade sira Suku Bobonaro, Postu Administrativu Bobonaro, Munisípiu Bobonaro, iha parte dadeer no lokraik kontinua iha Suku Catrai Leten, Postu Administrativu Letefoho, Munisípiu Ermera.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu hato’o kona-ba […]

September 21st, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA, TAUR MATAN RUAK, HALA’O DIÁLOGU KOMUNITÁRIU IHA SUKU TAPO NO OELEO

Bobonaro, 19 Agostu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, sesta-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron sanulu-resin-idak nian ho komunidade sira iha Suku Tapo, no Suku Oeleo iha parte dadeer-saan no lokraik iha Postu Administrativu Bobonaro, munisípiu Bobonaro.

Xefe Estadu hahú loke nia diskursu iha suku rua refere hodi kontinua halo klarifikasaun sobre […]

August 25th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA, TAUR MATAN RUAK, HALA’O DIÁLOGU HO KOMUNIDADE SUKU LUPAL NO LEBER

Lolotoe, 18 Agostu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, kinta-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron sanulu nian ho komunidade sira Suku Lupal Postu Administrativu Lolotoe iha parte dadeer, no kontinua iha Suku Leber iha parte lokraik iha Postu Administrativu Bobonaro, Munisípiu Bobonaro.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu kontinua fó klarifikasaun sobre […]

August 25th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU HOLPILAT, FATULULIK NO TAROMAN

Fatululik, 17 Agostu, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, kuarta-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron dasiak nian ho komunidade sira iha Suku Holpilat, Postu Administrativu Maucatar iha parte dadeer. No, iha parte lokraik kontinua ho komunidade sira iha Suku Fatululik no Taroman nian ne’ebé hala’o dala ida de’it iha Suku Fatululik, […]

August 23rd, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU LACTÓS, FOHOREM NO DATO TOLU

Tilomar, 16Agostu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, tersa-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron daualuk nian ho komunidade sira Suku Lactós no Fohorem ne’ebé mak hala’o iha Suku Lactós iha parte dadeer no lokraik kontinua iha Suku Dato Tolu, Suku tolu refere pertense ba Postu Administrativu Fohorem, munisípiu Covalima nian.

Iha suku […]

August 20th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|