Vizita

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU FATUMEA, NANÚ NO DATO RUA

Tilomar, 15 Agostu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, segunda-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron daneen nian ho komunidade sira Suku Fatumea no Nanú nian, ne’ebé mak hala’o iha Suku Fatumea, Postu Administrativu Fatumea iha parte dadeer, no lokraik kontinua iha Suku Dato Rua, Postu Administrativu Fohorem, Munisípiu Covalima.

Iha suku rua […]

August 20th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU LALAWA NO CASABAUC

 Tilomar, 14Agostu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha domingu hala’o diálogu komunitáriu ba loron daneen nian ho komunidade sira Suku Lalawa no Casabauc nian, ne’ebé mak hala’o iha Suku Lalawa, Postu Administrativu Tilomar, Munisípiu Covalima.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu kontinua nafatin nia klarifikasaun sobre nia razaun hodi ba vizita suku […]

August 18th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU MATAI NO OGUES

 Maucatar, 13 Agostu, 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, hala’o diálogu komunitáriu ba loron dalimak nian ho komunidade sira iha Suku Matai iha parte dadeer, no iha parte lokraik kontinua ho komunidade sira Suku Ogues, Postu Administrativu Maucatar, Munisípiu Covalima iha sábadu.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu informa sobre razaun ba nia […]

August 18th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK HALA’O DIÁLOGU HO KOMUNIDADE SUKU MAU-NUNO NO SUKU BELECASAC

Suai, 12 Agostu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, sesta-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron dahaat nian ho komunidade sira iha Suku Mau-Nuno, Postu Administrativu Ainaro Villa, Munisípiu Ainaro iha parte dadeer no iha parte lokraik kontinua ho komunidade sira Suku  Belecasac, Postu Administrativu Maucatar, Munisípiu Covalima.

Iha suku rua refere, Xefe […]

August 18th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA TMR IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU LIURAI, MANU-TASI NO AINARO VILLA

 

Maubisse, 11 Agostu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, Kinta-feira ne’e hala’o diálogu komunitáriu ba loron datoluk nian ho komunidade sira iha Suku Liurai, Postu Administrativu Maubisse iha parte dadeer no iha parte lokraik kontinua ho komunidade sira […]

August 18th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA TMR IHA DIÁLOGU KOMUNITÁRIU HO KOMUNIDADE SUKU MAULAU NO MAUBISSE

Maubisse, 10 Agostu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, Kuarta-feira ne’e, kontinua hala’o diálogu komunitáriu ba loron rua nian ho komunidade sira iha Suku Maulau iha sesaun dadeer-saan, hafoin kontinua ho Suku Luirai iha parte lokraik iha Postu Administrativu Maubisse, Munisípiu Ainaro.

Iha suku rua refere, Xefe Estadu hato’o sobre razaun ba vizita […]

August 18th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA TMR HALA’O DIÁLOGU HO KOMUNIDADE SUKU FATUBESSI NO SUKU MANETÚ

Maubisse, 9 Agostu 2016 –  S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha segunda-feira semana ne’e, kontinua fali hala’o diálogu ho komunidade sira iha suku hirak iha Munisípiu Ainaro, Covalima, Bobonaro no Ermera  nian durante semana ida resin, ne’ebé hahú iha Suku Fatubessi iha parte dadeer no lokraik iha Suku Manetú, Postu Administrativu Maubisse, Munisípiu […]

August 12th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

S.E. PREZIDENTE REPÚBLIKA HALA’O DIÁLOGU HO KOMUNIDADE SUKU TULATAKEU NO SUKU FATURASA

Aileu, 26 Jullu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, tersa-Feira ne’e, hala’o diálogu komunitáriu ho populasaun Suku Tulatakeu, iha parte dadeer, depois kontinua ho diálogu iha lokraik ho komunidade Suku Faturasa, Postu Administrativu Remexío, Munisípiu Aileu.

Iha diálogu dahuluk ho komunidade Suku Tulatakeu, komunidade sira husu atu Estadu bele estabelese no halais prosesu […]

July 29th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

DIÁLOGU XEFE ESTADU HO KOMUNIDADE SUKU FADABLOKU, HAUTOHO NO ASUMAU

Aileu, 25 Jullu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, iha Segunda-feira dader, hala’o Diálogu Komunitária ho populasaun Suku Fadabloku, no Suku Hautoho, hafoin kontinua iha parte lokraik ho komunidade Suku Asumau, Postu Administrativu Remexio, Munisípiu Aileu.

Iha diálogu dahuluk, ho komunidade Fadabloku no Hautoho, populasaun sira hato’o ba Xefe Estadu sira-nia preokupasaun sobre […]

July 27th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|

DIÁLOGU XEFE ESTADU HO KOMUNIDADE SUKU SABORIA, FAHIRIA NO SUKU ACOBILITOHO NO BETULAU

Aileu, 19 Jullu 2016 – S.E. Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak, akompañadu husi Primeira Dama, Dra. Isabel Ferreira, iha tersa-feira dadeer, hala’o diálogu komunitáriu ho populasaun Suku Saboria, no Fahiria, Postu Administrativu Aileu Vila, hafoin kontinua ho komunidade Suku Acobilitoho no Suku Betulau, Postu Administrativu Lequidoe, Munisípiu Aileu iha parte lokraik.

Iha diálogu dahuluk, ho […]

July 27th, 2016|Nasional, Notisia, Vizita|