Prezidente-da-Repúblika Sorumutu ho Prezidente Tribunal  Rekursu

by Mídia PR Posted on

 

Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, loron-11 fulan-Setembru, Prezidente-da-Repúblika Francisco Guterres Lú Olo hala’o reniaun mensál ho Prezidente Tribunal Rekursu Deolindo da Costa.

Iha reniuan ne’e, Deolindo da Costa, informa ba Prezidente-da-Repúblika kona-ba serbisu no planu sira ne’ebé Tribunal Rekursu trasa atu hadi’ak liután kualidade serbisu iha tinan 2017 no iha futuru.

Ba Xefe-du-Estadu, Deolindo da Costa mós relata kona-ba hanoin atu hadi’a kondisaun serbisu Tribunal sira no formasaun ne’ebé Tribunal Rekursu halo ba juis no nia funsionáriu sira.

Prezidente-da-Repúblika rekoñese nesesidade Tribunal atu iha kondisaun serbisu ida ne’ebé di’ak no hato’o nia apoiu ba implementasaun planu sira atu hadi’ak liutan serbisu Tribunal nian.