XEFE ESTADU HUSU PREZIDENTE RAEOA SERBISU BA POPULASAUN TOMAK

by Mídia PR Posted on

Palásiu Prezidensiál Nicolau Lobato, Díli, 15 juñu 20202

Prezidente Repúblika, Francisco Guterres, husu Prezidente autoridade Rejiaun Administrasaun Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA), Arsenio Bano,  atu serbisu ba populasaun tomak iha Oe-cusse tuir regras no ho fuan.

Prezidente Repúblika hato’o nia konfiansa tomak ba Prezidente RAEOA atu hala’o kna’ar importante estadu ninian.

Prezidente RAEOA, Arsenio Bano, hasoru malu ho Prezidente Repúblika hodi kumprimenta no aprezenta an no garante katak sei hala’o serbisu iha Oe-cusse nu’udar estadu unitária.

Arsenio Bano ne’ebé simu posse iha 12 juñu nu’udar Prezidente foun ba RAEOA hateten katak sei halo esforsu tomak atu halo Oecusse kontinua sai nafatin modelu dezenvolvimentu ba Timor-Leste.

“Ba serbisu tomak, oecussse tenke sai modelu. Sei serbisu makaas atu sai nafatin ezemplu,” Prezidente RAEOA hateten.

Ba oin, Prezidente RAEOA sei kontinua obra ne’ebé Prezidente Anterior Mari Alkatiri husik tiha ona. Iha faze inísiu halo dezenvolvimentu iha zona sentral Oe-cusse, bainhira kompleta ona mak haluan ba zona rural sira. Sei halo sidade Oe-cusse kontinua moos no furak atu atrai vizitante sira husi munisípiu seluk no rai-li’ur vizita.  Arsenio Bano sei kontinua konstrusaun fíziku sira hanesan  estrada iha Citrana no Oesilo.

Prioridade serbisu ba oin mak hametin dezenvolvimentu ekonomia familiar atu povu Oe-cusse bele hetan rendimentu no fornesimentu be moos.

Iha tempu badak nia laran Prezidente RAEOA sei aprezenta lista Sekretáriu Rejionál mai Primeiru Ministru no sei halo avaliasaun no audit ba serbisu fulan hitu Prezidente autoridade anterior, Jose Luis Guterres ho ninia ekipa.

Prezidente RAEOA fiar katak ho apoiu husi Primeiru Ministru Taur Matan Ruak nian no Prezidente autoridade anterior Mari Alkatiri, ro Haksolok sei mai Timor-Leste.

MÍDIA PR.