Discursos em datas memoráveis ​​e Eventos @tl Diskursu Nasional

DISKURSU HOSI S.E. PREZIDENTE TAUR MATAN RUAK IHA KOMEMORASAUN BA ANIVERSÁRIU KRIASAUN MINISTÉRIU PÚBLIKU TIMOR-LESTE NIAN BA DALA 15

by Mídia PR Posted on
 Díli, loron 5 fulan-Juñu tinan 2015  Exelénsia sira Komemorasaun aniversáriu ba kriasaun Ministériu Públiku Timor-Leste nian ba dala 15 fó sasukat ida mai ita kona-ba dezenvolvimentu no konsolidasaun Estadu. Iha momentu laran-susar no komosaun nasionál ne’ebé klean, tanba señor Ministru…